Ersättning vid utlämning av uppgifter

Operatörer har rätt att få ersättning när de lämnar ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter. Sedan den 1 januari 2022 gäller nya ersättningsregler.

Ersättning för utlämnande av lagrade uppgifter ska täcka de kostnader som operatörer har vid utlämnande av uppgifter till brottsförebyggande myndigheter.

Ersättningsnivåerna i reglerna utgår från de största operatörernas kostnader, vilka står för huvuddelen av utlämnanden till de brottsbekämpande myndigheterna.

Föreskrifterna, som trädde i kraft den 1 januari 2022, gäller för operatörer som är anmälningspliktiga verksamhetsutövare och som bedriver verksamhet inom elektronisk kommunikation enligt lagen om elektronisk kommunikation.

Föreskrifterna om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål (PTSFS 2021:5) ersätter de tidigare ersättningsföreskrifterna (PTSFS 2013:5).

PTSFS 2021:5 PTS föreskrifter om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål

Ökade krav och volymer motiverar behovet av nya ersättningsföreskrifter

Operatörer har rätt att få ersättning när de lämnar ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter. Ersättningen ska täcka de kostnader som en operatör har vid ett utlämnande. 

Gradvisa förändringar har skett på området elektronisk kommunikation sedan de första ersättningsföreskrifterna trädde i kraft 2014. Behov, krav, hantering, kostnader, utlämnandeärendens natur och volymutveckling med mera har förändrats. 

Nya regler har även tillkommit, dels genom en skyldighet att lagra och utlämna NAT-uppgifter (Network Adress Translation), dels genom införandet av Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet i svensk lag.

Operatörerna har rätt till ersättning för kostnader som uppstår även när ovan beskrivna uppgifter lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter och regler för detta har integrerats i de nya föreskrifterna om ersättning för datalagrade och bevarade uppgifter.