Ersättning vid utlämning av uppgifter

Operatörer har rätt att få ersättning när de lämnar ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter. Grundprincipen är att ersättningen ska täcka de kostnader som operatörer har vid utlämnandet.

Nu gällande ersättningsnivåer för utlämnande av uppgifter regleras i PTS föreskrifter (PTSFS 2021:5) som trädde i kraft den 1 januari 2022. Föreskrifterna gäller för utlämnande av abonnentuppgifter, datalagrade och bevarade uppgifter.

Revideringen av de äldre reglerna (PTSFS 2013:5) gjordes med hänsyn taget till ökade volymer och kostnadsutveckling och en skyldighet att lagra information för de som använder NAT-teknik samt nya krav genom införandet av IT-brottskonventionen i svensk lag.

Föreskrifterna, gäller för operatörer som är anmälningspliktiga verksamhetsutövare och som bedriver verksamhet inom elektronisk kommunikation enligt lagen om elektronisk kommunikation.

Ersättningsnivåerna utgår från de största operatörernas kostnader, vilka står för huvuddelen av utlämnanden till de brottsbekämpande myndigheterna.

PTSFS 2021:5 PTS föreskrifter om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål

Ytterligare rätt till ersättning för uppgifter som lämnas ut

Från den 1 augusti 2022 införs en bestämmelse i lagen och elektronisk kommunikation (LEK) som innebär att den som bedriver anmälningspliktig verksamhet ska ha rätt att få ersättning för kostnader som uppstår när uppgifter som avses i 9 kap. 31 § första stycket LEK lämnas ut.

PTS har mandat att meddela närmare föreskrifter om ersättningsnivåer (enligt 9 kap. 13 § första stycket 2 Förordningen om elektronisk kommunikation), utöver nuvarande ersättning för utlämnande av abonnentuppgifter, datalagrade och bevarade uppgifter och vid verkställighet enligt hemlig dataavläsning (HDA).

 Föreskrifterna ska omfatta följande:

  • Ersättning för verkställighet avseende hemlig övervakning och avlyssning av elektronisk kommunikation i realtid.
  • Ersättning för utlämnande av uppgifter i samband med efterforskning av försvunna personer.
  • Ersättning i samband med utlämnande av andra uppgifter än de som lagrats för brottsbekämpande ändamål.
  • Ersättning för utlämnande av lokaliseringsuppgifter som inte är trafikuppgifter.

Ersättning för ovanstående utlämningar regleras i dagsläget genom överenskommelser mellan brottsbekämpande myndigheter och berörda operatörer.

PTS arbetar med att ta fram nya och uppdaterade föreskrifter för reglering av ersättning vid utlämning av samtliga uppräknade uppgifter ovan. I dagsläget finns det ingen tidplan, men PTS återkommer angående detta.