Robusthetshöjande åtgärder

PTS arbetar kontinuerligt med att stärka robustheten och tåligheten i näten för elektronisk kommunikation. Vi bedriver arbetet genom flera olika åtgärder, försök och tester i samarbete med marknadens aktörer.

PTS strävar efter att genomföra åtgärder som samhället har nytta av oavsett situation. Exempel på aktuella insatser för robust kommunikation berör kraftförsörjning, reservel, redundans och kvalitet. Det handlar även om åtgärder som stärker motståndskraften mot allvarliga hot, skydd mot terrorism och andra aktiviteter som kan hota Sveriges säkerhet.

Fotografi som visar kabel som läggs i vattnet

Operatörer kan ansöka om stöd

PTS har under 2022 ett anslag om 100 miljoner kronor avsett för robusthetshöjande åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid. PTS har ytterligare ett anslag om 102 miljoner kronor avsett för robusthetshöjande åtgärder för höjd beredskap inom områdena elektronisk kommunikation och post. Med dessa anslag som grund har myndigheten möjlighet att finansiera olika åtgärder som bidrar till att höja förmågan till motståndskraft och uthållighet i såväl fredstid som vid höjd beredskap.

Utöver ovanstående anslag beslöt riksdagen i juni 2022 att tilldela PTS ytterligare 77 miljoner kronor för att kunna tidigarelägga planerade åtgärder i syfte att stärka det civila försvaret.

Ansökan om robusthetshöjande medel

Här finns mer information om operatörers möjlighet att ansöka om stöd för robusthetshöjande åtgärder.