Avgiftens storlek

Avgiften som ska betalas beror på storleken av den avgiftsgrundande omsättningen.

Gränsnivåer för avgiftsgrundande omsättning

Avgifterna avgörs av storleken på den avgiftsgrundande omsättningen. De finns två gränsnivåer:

  • 5 miljoner kronor: avgift enligt utbyggnadslagen och radioutrustningslagen
  • 30 miljoner kronor: beredskapsavgift och avgift för anmälningspliktig verksamhet

Avgifterna fastställs årligen i PTS avgiftsföreskrifter samt i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Vad innebär gränsnivån 5 miljoner kronor?

Aktörer med en årlig omsättning i den verksamhet som omfattas av krav på anmälan som understiger 5 miljoner kronor betalar en fast avgift för radioutrustningslagen och utbyggnadslagen. Överstiger omsättningen 5 miljoner kronor betalas en rörlig avgift.

Vad innebär gränsvärdet 30 miljoner kronor?

Aktörer med en årlig omsättning för anmälningspliktig verksamhet som uppgår till eller överstiger 30 miljoner kronor ska betala en årlig avgift för anmälningspliktig verksamhet samt för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation, så kallad beredskapsavgift.

Aktörer med en årlig omsättning för anmälningspliktig verksamhet som understiger 30 miljoner kronor betalar varken beredskapsavgift eller årlig avgift för anmälningspliktig verksamhet.

Fakturering

Efter att PTS tagit emot uppgift om den avgiftsgrundande omsättningen beräknar myndigheten de avgifter som ska betalas. Fakturor skickas sedan normalt ut två gånger per år.

  • Under våren faktureras normalt årlig avgift enligt lagen om elektronisk kommunikation och radioutrustningslagen
  • Under hösten faktureras normalt beredskapsavgiften samt avgift för utbyggnadslagen

Sammanställning av avgifter som gäller för anmälda aktörer

Avgift

Omsättning  
< 5 mkr

Omsättning  
≥ 5 mkr

Omsättning  
≥ 30 mkr

Handläggningsavgift   
(endast år 1)

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

Lagen om elektronisk kommunikation

0 kr

0 kr

0,1762 %

Radioutrustningslagen (RED)

100 kr

0,0065 %

0,0065 %

Beredskap

0 kr

0 kr

0,186 %

Utbyggnadslagen

250 kr

0,005 %

0,005 %

 

För fullständig information om PTS avgifter hänvisas till föreskrifterna samt till förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet.