Lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet

PTS är marknadskontrollmyndighet och en av flera tillsynsmyndigheter för lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet som träder i kraft 28 juni 2025.

I april 2019 antog EU tillgänglighetsdirektivet som ska tillämpas i alla EU:s medlemsländer från den 28 juni 2025. Sverige beslutade den 11 maj 2023 om Lag (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.

Lagen ställer tillgänglighetskrav på ett antal produkter och tjänster riktade mot konsumenter inom områdena

  • elektronisk kommunikation och elektronik
  • bank- och betaltjänster
  • e-handel
  • e-böcker
  • audiovisuell media (tv)
  • persontransport.

Kraven innebär i korthet att produkter och tjänster ska ha information om tillgänglighet, tillgängliga gränssnitt och tillgänglig funktionell utformning. Tillverkare, importörer, distributörer och tjänsteleverantörer har ansvar för att de produkter och tjänster som omfattas av lagen uppfyller tillgänglighetskrav innan de kommer ut på marknaden.

Lag (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet

PTS ansvar

Vi på PTS får som en av flera myndigheter viss föreskriftsrätt för att ta fram bindande regler för de aktörer som träffas av för den nya förordningen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.

Vi är marknadskontrollmyndighet för samtliga produkter som omfattas av lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Vi får också tillsynsansvar för vissa av tjänsterna som omfattas av lagen:
• elektroniska kommunikationstjänster
• banktjänster
• e-handel.

Vi får också ett visst ansvar för samordning mellan tillsynsmyndigheterna om ett tillsynsärende kan komma att beröra flera myndigheters tillsynsområden.
Vi förbereder sig för det nya uppdraget och kommer att ta fram föreskrifter för bland annat de sektorsspecifika kraven och undantag. 

Andra myndigheters ansvar

Andra myndigheter som har tillsynsansvar för tillgänglighet enligt lagen:

  • Myndigheten för press radio och tv (MPRT) för tjänster som ger åtkomst till audiovisuell media.
  • Konsumentverket och Transportstyrelsen för vissa persontransporttjänster
  • Myndighten för tillgängliga medier (MTM) för e-böcker.

Vad omfattas?

Kraven i lagen och förordningen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet omfattar tjänster för konsumenter inom områdena
• elektronisk kommunikation
• bank- och betaltjänster
• e-handelstjänster
• persontransporttjänster
• e-böcker
• audiovisuell media (tv).

Regelverket omfattar också produkter för konsumenter inom kategorierna
• datormaskinvarusystem
• betalningsterminaler
• självbetjäningsterminaler för tjänster enligt ovan
• terminalutrustning för elektroniska kommunikationstjänster
• terminalutrustning för audiovisuella medietjänster
• läsplattor.

Vilka är kraven?

Det finns allmänna krav på alla produkter och tjänster som omfattas av regelverket. Det handlar om att ge information om produktens och tjänstens tillgänglighet på ett tillgängligt sätt. Det handlar också om krav på tillgängligt gränssnitt och funktionell utformning för alla tjänster och produkter. Det finns även krav på stödtjänster som erbjuds i samband med tjänster och produkter.

Det finns också sektorsspecifika krav för både produkter och tjänster inom sektorerna elektronisk kommunikation, e-handel, bank- och betaltjänster, persontransport, tjänster för åtkomst till audiovisuella medietjänster samt för e-böcker.

Kraven i lag och förordning riktar sig till tillverkare, importörer, distributör och tjänsteleverantörer.

För mer information

Digin.nu är en informations­webbplats för frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet. På Digins webbplats får du en introduktion till EU:s tillgänglighetsdirektiv som genomförs i Sverige av lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. 

Tillgänglighetsdirektivet (Digin.nu)

Genomförande av tillgänglighetsdirektivet (Regeringens webbplats)

Lag (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet