Kommande reglering

På denna sida publicerar PTS information om processen kring kommande reglering. Under 2022 arbetar PTS med att ta fram föreskrifter om utdelning av post och allmänna råd vid tillhandahållandet av den samhällsomfattande posttjänsten.

Nyheter

2022-12-16 PTS har beslutat om föreskrifter och nya allmänna råd om postutdelning.

PTS beslutade den 12 december 2022 om föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2022:20) om utdelning av post vid tillhandahållandet av samhällsomfattande posttjänst som ska träda i kraft den 1 april 2023. Genom beslutet upphävs de befintliga allmänna råden (PTSFS 2008:6) vid samma tidpunkt.  

Klicka här för att läsa mer.

2022-11-02 Över 50 remissinstanser har inkommit med synpunkter på PTS föreslagna föreskrifter om utdelning av post

PTS arbetar med att ta fram föreskrifter om utdelning av post och allmänna råd vid tillhandahållandet av den samhällsomfattande posttjänsten.

Under perioden 1 september 2022 – 6 oktober 2022 har de föreslagna föreskrifterna och tillhörande konsekvensutredning varit på remiss.

51 remissinstanser har yttrat sig. Klicka här för att läsa remiss och yttranden.

2022-09-01

PTS efterlyser synpunkter på förslaget till föreskrifter och allmänna råd avseende utdelning av post.

Klicka här för att läsa mer.

2022-08-31 

PTS har tagit fram en presentation om de kommande föreskrifterna kring utdelning av post. 

Klicka här för att läsa mer.

2022-08-23

PTS avser att under v.35 inleda ett externt remissförfarande i myndighetens arbete med att ta fram föreskrifter om utdelning av post och allmänna råd vid tillhandahållandet av den samhällsomfattande posttjänsten. Ett utkast till föreskrifter och en tillhörande konsekvensutredning kommer att skickas till ett antal remissinstanser. Handlingarna kommer även att publiceras på PTS webbplats för att möjliggöra för andra intressenter att komma med synpunkter.

PTS inleder nu ett kommunikationsarbete inför det externa remissförfarandet och kommer inom ramen för det arbetet att ta kontakt med vissa aktörer för att förklara syftet med föreskrifterna.  

Syftet med föreskrifterna är att:

  • tydliggöra skyldigheterna för tillhandahållen av den samhällsomfattande posttjänsten (i dag Postnord) och vad mottagarna kan förvänta sig av posttjänsten,
  • möjliggöra en mer flexibel utdelning av brev och paket så att även större postförsändelser kan delas ut nära mottagarna,
  • säkerställa så att mottagare som redan har långt till den plats där deras post delas ut inte ska få ett längre avstånd dit,
  • bidra till en samhällsomfattande posttjänst som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar.

Föreskrifterna skapar förutsättningar för postmarknaden att anpassa sig till samhällets förändrade behov av posttjänster. Genom föreskrifterna får PTS även bättre möjligheter att utöva tillsyn över hur postutdelning inom den samhällsomfattande posttjänsten utförs.

PTS arbetar också med att ta fram tillståndsvillkor för tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten. Myndigheten har för avsikt att genom dessa villkor reglera frågan om utdelning av post till mottagare som på grund av ålder eller funktionsnedsättning inte har förmåga att hämta sin post i sin ordinarie postanordning. PTS målsättning är att dessa mottagare ska få sin post utdelad i direkt anslutning till bostaden.    

2022-05-02

PTS arbetar med att ta fram föreskrifter om utdelning av post och allmänna råd vid tillhandahållandet av den samhällsomfattande posttjänsten, samt en tillhörande konsekvensutredning. Ett externt remissförfarande kommer att inledas efter sommaren 2022.

PTS avsikt är att föreskrifterna, de nya allmänna råden och tillståndsvillkor för tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten för perioden efter den 31 mars 2023 ska träda i kraft vid samma tidpunkt.

2021-05-28

PTS bjöd in utvalda aktörer till ett tidigt samråd i myndighetens arbete med att ta fram föreskrifter om utdelning av post inom den samhällsomfattande posttjänsten. Syftet med samrådet var att i ett tidigt skede under föreskriftsarbetet få synpunkter och förslag från aktörerna. Samrådsförfarandet genomfördes dels i form av ett videomöte den 28 maj 2021, dels genom att aktörerna bereddes möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter på PTS samrådsunderlag.

Januari 2021

PTS påbörjade i januari 2021 ett arbete med att ta fram en över tid stabil reglering i fråga om var post inom den samhällsomfattande posttjänsten ska delas ut. Det ska genom reglering stå klart för användarna av den samhällsomfattande posttjänsten och tillhandahållaren av tjänsten när skyldigheten att dela ut postförsändelser är fullgjord.

December 2020

PTS genomförde under 2020 ett förberedande arbete i syfte att undersöka hur den samhällsomfattande posttjänstens krav på utdelning kan förtydligas genom föreskrifter, samt hur vissa otydligheter och brister i det gällande regelverket om utdelning inom den samhällsomfattande posttjänsten kan åtgärdas.

2019-06-25

I en förstudie kom PTS fram till slutsatsen att föreskrifter för utdelning av post kan bidra till arbetet med att förändra postregleringen så att postmarknaden kan möta samhällets, företags och privatpersoners framtida behov av postservice. PTS kom i förstudien även fram till att myndigheten genom föreskrifter bör reglera utdelningsskyldigheten i tätort så att utdelning kan ske i en postanordning placerad upp till 200 meter från postmottagarens adressplats.

2018-04-01

PTS fick den 1 april 2018 rätt att utfärda föreskrifter om hur kravet på utdelning av postförsändelser ska fullgöras inom den samhällsomfattande posttjänsten. Klicka här för att läsa mer.