Remiss av PTS föreskrifter och allmänna råd om användning av nummer ur den svenska telefoninummerplanen samt krav på nummerpresentation

Missiv

PTS tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om användning av nummer ur den svenska telefoninummerplanen samt krav på nummerpresentation.

Föreskrifterna är baserade på den vägledning för tillhandahållare som PTS publicerade i november 2023 med rekommenderade åtgärder för att förhindra samtal med manipulerade a-nummer (s.k. spoofing). När det gäller telefonnummer för telematiktjänster (M2M-tjänster) för mobilnät innehåller förslaget en skillnad jämfört med vägledningen. I vägledningen undantas dessa telefonnummer från rekommendationerna om blockering av samtal. I förslaget till nya föreskrifter föreslås däremot inget undantag. Enligt förslaget omfattas alltså telematiknummer av kravet på kontroll.

Föreskrifterna föreslås träda ikraft den 1 november 2024.

Enligt 4 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska parter som berörs på ett betydande sätt av den nya regleringen få tillfälle att yttra sig över föreskrifterna och konsekvensutredningen.

Ni har nu tillfälle att yttra er över förslag på nya föreskrifter samt konsekvensutredning.

Om ni önskar yttra er ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 24 april 2024. PTS emotser svaren i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Ange följande i ämnesraden: Dnr. 23–30569 - Föreskrifter om nummeranvändning och nummerpresentation.

Remissdokument

Förslag på föreskrifter (pdf, nytt fönster)

Konsekvensutredning (pdf, nytt fönster)