Unionsomfattande högsta samtalstermineringstaxor gäller från och med 1 juli 2021

Torsdagen den 22 april publicerades förordningen om unionsomfattande högsta termineringstaxor (delegerad akt) i Europeiska unionens officiella tidning.

Enligt artikel 6 i förordningen trädde den ikraft dagen efter publiceringen, d.v.s. fredagen den 23 april. Av artikel 6 framgår också att förordningen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

De nivåer som slutligen ska tillämpas är följande:

 • Fast samtalsterminering, 0,07 eurocent per minut
 • Mobil samtalsterminering, 0,2 eurocent per minut

Av förordningen framgår det att medlemsländerna tillåts att, under en övergångsperiod, anpassa nuvarande högre nivåer till de i förordningen angivna högsta nivåer.

För den fasta samtalstermineringen ska slutlig högsta nivå tillämpas från och med den 1 januari 2022. Notera nedan vad som kommer att gälla i Sverige.

För den mobila samtalstermineringen ska slutlig högsta nivå tillämpas från och med den 1 januari 2024 med gradvisa sänkningar på årsbasis. Notera nedan vad som kommer att gälla i Sverige.

Vad kommer att gälla i Sverige?

För svensk del kommer följande att gälla:

 • Fast samtalsterminering
  • Förordningens högsta nivå på 0,07 eurocent per minut gäller från och med 1 juli 2021.

Eftersom den nuvarande nivån för fast samtalsterminering ligger under högsta nivån i förordningen krävs ingen anpassning fram till och med 1 januari 2022.

 • Mobil samtalsterminering
  • Nuvarande reglerade nivå på 2,16 öre per minut gäller fram till och med 31 december 2021. Därefter högst 0,21 eurocent per minut fram till och med 31 december 2023. Från och med 1 januari 2024 gäller förordningens slutliga högsta nivå på 0,2 eurocent per minut.

Eftersom den nuvarande nivån för mobil samtalsterminering ligger under de högsta nivåer i förordningens anpassningsperiod kommer Sverige att bibehålla en nivå om 2,16 öre per minut fram till och med 31 december 2021. Därefter, fram till och med 31 december 2023 kommer en högsta nivå på 0,21 eurocent per minut att tillämpas. Därefter gäller förordningens högsta nivå på 0,2 eurocent per minut. Det framgår av förordningens artikel 4.

Omräkning till lokal valuta

I förordningen anges nivåerna i eurocent, vilket innebär att det krävs en omräkning för svensk del. Omräkningen görs med ett genomsnitt av växelkurserna per den:

 • 1 januari 2021,
 • 1 februari 2021 samt
 • 1 mars 2021 för nivåer i lokal valuta från och med den 1 juli 2021.

Därefter ska en omräkning göras inför 1 januari varje år där ett genomsnitt av växelkurserna per den 1 september, 1 oktober samt 1 november ska användas. Det framgår av förordningens artikel 3.

Den genomsnittliga växelkursen för den första omräkningen är 10,1452 kronor per euro, vilket är genomsnittet av de växelkurserna för ovan angivna datum (10,0895, 10,1627 och 10,1833). Växelkurserna är de som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. När den första i respektive månad infaller på en helgdag används växelkursen för nästkommande vardag.

Tabell över högsta nivåer för Sverige (nivåer framöver är uttryckt i eurocent då växelkurser är okända)

 

1 juli 2021

(per minut)

1 januari 2022

(per minut)

1 januari 2023

(per minut)

1 januari 2024

(per minut)

Fast samtalsterminering 0,71 öre 0,07 eurocent 0,07 eurocent 0,07 eurocent
Mobil samtalsterminering 2,16 öre 0,21 eurocent 0,21 eurocent 0,2 eurocent

 

Prisförändringar som beror på tvingande bestämmelser i förordningen får göras utan den frist på 90 dagar som normalt gäller för prishöjningar enligt skyldighetsbesluten. Uppdateringar av prislistor och referenserbjudande bör dock givetvis ske i så god tid som möjligt.

Länkar

Klicka här för att läsa förordningen.

Publicerade växelkurser: