Unionsomfattande högsta samtalstermineringstaxor gäller från och med 1 juli 2021

Förordningen om unionsomfattande högsta termineringstaxor tillämpas från 1 juli 2021. Den specificerar vilka avgifter operatörer får ta ut för att ta emot samtalstrafik till sina nät.

De nivåer som slutligen ska tillämpas är följande:

  • Fast samtalsterminering, 0,07 eurocent per minut
  • Mobil samtalsterminering, 0,2 eurocent per minut

Av förordningen framgår det att medlemsländerna tillåts att, under en övergångsperiod, anpassa nuvarande högre nivåer till de i förordningen angivna högsta nivåer.

För den fasta samtalstermineringen ska slutlig högsta nivå tillämpas från och med den 1 januari 2022.

För den mobila samtalstermineringen ska slutlig högsta nivå tillämpas från och med den 1 januari 2024 med gradvisa sänkningar på årsbasis.

Vad gäller i Sverige?

För svensk del gäller följande:

Fast samtalsterminering

  • Förordningens högsta nivå på 0,07 eurocent per minut gäller från och med 1 juli 2021.

Eftersom den nuvarande nivån för fast samtalsterminering ligger under högsta nivån i förordningen krävs ingen anpassning fram till och med 1 januari 2022.

Mobil samtalsterminering

  • Högst 0,21 eurocent per minut fram till och med 31 december 2023. Från och med 1 januari 2024 gäller förordningens slutliga högsta nivå på 0,2 eurocent per minut.

Omräkning till lokal valuta och högsta nivåer för Sverige

I förordningen anges nivåerna i eurocent, vilket innebär att det krävs en omräkning för svensk del. Omräkningen görs med ett genomsnitt av växelkurserna per den:

  • 1 september
  • 1 oktober samt
  • 1 november

Det framgår av förordningens artikel 3.

Växelkurserna är de som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. När den första i respektive månad infaller på en helgdag används växelkursen för nästkommande vardag.

Tabell över högsta nivåer för Sverige, enligt PTS beräkningar (nivåer framöver är uttryckt i eurocent då växelkurser är okända). De genomsnittliga växelkurserna och de högsta nivåerna som uttrycks i öre (SEK) har avrundats till fyra decimaler. 

 

1 januari 2022

1 januari 2023

1 januari 2024

 

Eurocent per minut

Öre (SEK) per minut (växelkurs 10,0824)

Eurocent per minut

Öre (SEK) per minut (växelkurs 10,8408)

Eurocent per minut

Fast samtals-terminering

0,07

0,7058

0,07

0,7589

0,07

Mobil samtals-terminering

0,21

2,1173

0,21

2,2766

0,2

Prisförändringar som beror på tvingande bestämmelser i förordningen får göras utan den frist på 90 dagar som normalt gäller för prishöjningar enligt skyldighetsbesluten. Uppdateringar av prislistor och referenserbjudande bör dock givetvis ske i så god tid som möjligt.

Länkar

Klicka här för att läsa förordningen.

Publicerade växelkurser: