Tillsyn konkurrensreglering

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) ger PTS möjlighet att i förväg besluta om ramar och regler avseende marknaderna för elektronisk kommunikation, för att förhindra konkurrensproblem och för att främja konkurrensen. Förhandsreglering enligt LEK innebär att PTS ålägger en operatör med betydande inflytande på en viss marknad en eller flera av de skyldigheter som räknas upp i lagen.

Förhandsreglering grundar sig på att EU-kommissionen har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna regelbundet ska analysera ett antal marknader inom sektorn för elektronisk kommunikation. Om effektiv konkurrens inte råder på dessa marknader ska PTS ta fram beslut om skyldigheter, s.k. SMP-beslut. Förkortningen SMP står för ”Significant Market Power”. SMP-beslut är en form av förhandsreglering och ska bidra till stabilitet och förutsägbarhet på marknaden, med förutsättningar för fortsatt god konkurrens och investeringar. Det leder till lägre priser och bättre utbud för slutkunderna.

Marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur är en sådan marknad som är förhandsreglerad av PTS genom SMP-beslut. Beslutet måste följas av operatörer som har betydande marknadsinflytande på marknaden, s.k. SMP-operatörer.

Syftet med PTS tillsyn är att öka förutsättningarna för en effektiv konkurrens utifrån beslutade skyldigheter på de relevanta marknaderna. PTS granskar samtliga områden där myndigheten har anledning att anta att det kan förekomma konkurrensproblem eller agerande i strid med skyldigheter enligt gällande regelverk.

Tillsyn inom olika delmarknader

arrow Lokalt tillträde till nätinfrastruktur (Marknad 3a)

Marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) avser idag fysiskt och virtuellt lokalt tillträde i grossistledet till kopparbaserad och fiberbaserad infrastruktur i accessnätet.

Nuvarande reglering av marknaden innebär att operatörer kan koppla samman sitt eget nät med sina slutkunder, genom att köpa tillträde till den del av Telia Companys (SMP-operatör) nät som når fram till slutkunderna. Tillträdet innebär att operatörerna gör egna investeringar i utrustning i anslutning till Telia Companys nät.

Om PTS identifierar en SMP-operatör, tas skyldigheter fram som ska åtgärda de konkurrensproblem som finns på marknaden. Det är endast den eller de aktör som identifierats ha ”betydande inflytande på marknaden” som åläggs dessa skyldigheter.

Genom tillsyn granskar/kontrollerar PTS att den reglerade SMP-operatören efterlever de skyldigheter som beslutats om.

arrow Samtrafik

Samtrafik innebär att operatörerna kopplar samman sina nät vilket möjliggör kommunikation och tillgång till tjänster som erbjuds i näten. Ett samtal mellan två slutanvändare består av originering, terminering och i förekommande fall också transitering. Fast samtalsoriginering är början av ett samtal i en operatörs nät till följd av att dennes slutanvändare ringer ett samtal. Fast samtalsterminering är slutet av ett samtal som en operatör tar emot i sitt nät så att dennes slutanvändare kan nås.

De reglerade samtrafikmarknaderna består av fast samtalsterminering (marknad 1), mobil samtalsterminering (marknad 2). 

Marknaden för fast samtalsterminering omfattar sådan samtalsterminering som ger en annan operatörs slutanvändare möjlighet att ringa samtal till geografiska telefonnummer och till telefonnummer avsedda för geografiskt oberoende tjänster samt till telefonnummer avsedda för personliga nummertjänster ur svensk telefoninummerplan. Detta gäller oavsett teknik för att ta emot samtalet och oavsett typ av anslutning som nyttjas av den uppringda slutanvändaren.

Med den reglering som idag finns på marknaden för fast samtalsterminering vill PTS möjliggöra för operatörer att kunna erbjuda slutkunder fast telefoni, vilket ger slutkunderna ökade valmöjligheter.  

Om PTS identifierar en SMP-operatör, tas skyldigheter fram som ska åtgärda de konkurrensproblem som finns på marknaden. Det är endast den eller de aktör som identifierats ha ”betydande inflytande på marknaden” som åläggs dessa skyldigheter.

Genom tillsyn granskar/kontrollerar PTS att den reglerade SMP-operatören efterlever de skyldigheter som beslutats om.

arrow Broadcasting

Broadcasting omfattar två olika grossistmarknader:

  1. Grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av fri-tv-innehåll via marknät till slutanvändare, och
  2. Grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av nationell analog ljudradio via marknät till slutanvändare.

Teracom är den enda aktören på såväl grossistmarknaden för fri-tv via marknät som grossistmarknaden för ljudradio via marknät. I likhet med andra företag strävar monopol efter att ge sina ägare så stor vinst som möjligt. Detta kan ta sig uttryck i s.k. monopolprissättning. I praktiken innebär det mindre volymer till högre priser, dvs. en ineffektiv undanträngning av konsumtionen, än vad som skulle ha gällt vid effektiv konkurrens. Detta medför nyttoförluster för samhället och konsumenterna. I huvudsak är således syftet med regleringen att förhindra överprissättning.

Genom tillsyn granskar/kontrollerar PTS att Teracom efterlever de skyldigheter som beslutats om.