Anmälan, uppdateringar och avanmälan av verksamhet

På den här sidan finns information om hur en anmälan görs till PTS. En anmälan ska göras innan anmälningspliktig verksamhet påbörjas. Information finns även om uppdateringar samt avanmälan av verksamhet.

Anmälan

Innan anmälningspliktig verksamhet påbörjas ska en anmälan skickas till PTS. För att göra detta fyller du i PTS webbformulär eller fyller i och mejlar blankett för anmälan (pdf). Webbformuläret eller blankett för anmälan används även vid uppdatering och avanmälan av verksamhet.

PTS skickar en bekräftelse att anmälan registrerats när alla uppgifter och underlag kommit in till myndigheten.

Instruktion för ifyllnadsbara pdf-dokument

För att kunna öppna och fylla i pdf-dokument måste filen först sparas ner till datorn. Öppna den därefter i ett program som hanterar pdf-dokument, exempelvis Acrobat Reader. Filen sparas enklast ner genom att högerklicka på dokumentlänken och välja "Spara länk som..."

Uppdatering/ändring

Det är viktigt att informationen om den anmälda aktören uppdateras vid förändring av den anmälningspliktiga verksamheten eller vid ändringar av exempelvis kontaktuppgifter.

För att göra en uppdatering, använd webbformuläret för anmälan eller blanketten för anmälan, ange att anmälan avser ändrade uppgifter och fyll i de nya uppgifterna.

Vid överlåtelse eller uppköp av en aktör ska en avanmälan göras av den överlåtna/uppköpta aktören och en nyanmälan göras av aktören som tar över verksamheten, såvida den aktuella verksamheten inte redan är anmäld till PTS. Observera att det inte går att överlåta en anmälan genom att skicka in en uppdatering.

Avanmälan

En aktör som är anmäld är skyldig att utan dröjsmål meddela PTS om verksamheten upphör. Avanmälan kan göras i webbformuläret för anmälan eller på blanketten för anmälan som skickas till pts@pts.se eller anmalningsplikt@pts.se. Det går även att skicka ett brev till

Post- och telestyrelsen (PTS)
Registrator
Box 6101
102 32 Stockholm

Ange att anmälningspliktig verksamhet inte längre tillhandahålls samt aktörens organisationsnummer. Brevet ska vara undertecknat av firmatecknare.

När det är uppenbart att verksamheten hos en aktör har upphört och aktören inte har meddelat detta till PTS kan myndigheten, efter en period på tre månader, självmant komma att avanmäla aktören.

Vid avanmälan av anmälningspliktig verksamhet är det viktigt att eventuella nummertillstånd ses överDet går inte att avanmäla sig om det finns nummertilldelning kvar hos aktören.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan eller avanmälan av verksamhet behöver PTS behandla personuppgifter. 

arrow Så här behandlar PTS personuppgifter vid anmälan eller avanmälan av verksamhet

PTS för ett register med benämningen ”REGIS” över verksamheter som är
anmälda till myndigheten enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation (LEK). I, och i anslutning till, registret behandlar PTS följande personuppgifter: kontaktnamn, e-post, telefonnummer och titel.
Syftet med personuppgiftsbehandlingen i, och i anslutning till, REGIS är för att PTS ska kunna administrera och kommunicera med anmälda verksamheter, bland annat vad gäller fakturering av avgifter enligt 14 kap. 1-3 §§ LEK.

Eftersom PTS är skyldigt att hantera anmälningar och avgifter enligt LEK så är det nödvändigt för myndigheten att hantera vissa personuppgifter. Den rättsliga grunden för registreringen av personuppgifter är därför myndighetsutövning, enligt artikel 6.1(e) dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är också att PTS ska ha tillgång till
kontaktuppgifter till personer i anmälda verksamheter, vilket är nödvändigt för att myndigheten effektivt ska kunna bedriva tillsyn, lösa tvister och genomföra utredningar. De rättsliga grunderna för denna personuppgiftsbehandling är utförande av allmän uppgift respektive myndighetsutövning, enligt artikel 6.1(e) dataskyddsförordningen.

Personuppgifter i registret REGIS raderas när PTS tar emot en begäran om
ändring av kontaktperson. Behandlingen av personuppgifter i andra IT-miljöer än registret – som är nödvändiga för administration och fakturering – gallras när varje enskild arbetsuppgift är avslutad.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta PTS, se kontaktuppgifter nedan. Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta PTS.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan
du vända dig till PTS och även till Integritetsskyddsmyndigheten.

Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av
offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive
personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats.

PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom dataskyddsombudet@pts.se

PTS kontaktuppgifter:
Adress: Box 6101, 102 32 Stockholm
E-post: anmalningsplikt@pts.se eller pts@pts.se
Växel: 08-678 55 00