Pågående arbete

PTS fattade skyldighetsbeslut om nätinfrastruktur- och bitströmstillträde i början av 2015.

2018-06-18

PTS inleder det första formella samrådet, avseende marknadsavgränsning, trekriterietest och SMP-bedömning, och konstaterar att Telia har en sådan särställning på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) att det motiverar en fortsatt reglering.

När det gäller grossistmarknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3b), konstaterar PTS att konkurrenssituationen är fortsatt god på marknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur och att en fortsatt förhandsreglering av lokalt tillträde torde vara tillräcklig för att säkerställa en effektiv konkurrens på slutkundsmarknaderna. PTS finner således inte skäl att gå vidare och göra en annan bedömning än att marknaden för centralt tillträde fortsatt bör vara oreglerad.

Myndigheten bjuder in till en hearing den 30 augusti och den som vill lämna synpunkter kan göra det skriftligen till e-postadressen smp@pts.se senast den 7 september 2018.

Läs mer här.

2017-12-07

Tidplanen för PTS arbete med reglering av bredbandsmarknader har justerats. Ett första samråd planeras att genomföras under våren 2018.

Klicka här för att läsa mer.

2017-06-16

PTS efterfrågar marknadens synpunkter på preliminära förslag till marknadsavgränsning genom en särskild informationsinhämtning.

PTS ser att det finns skäl för att grossistmarknaden för lokalt tillträde för nätinfrastruktur (3a) skulle kunna delas in i tre olika produktmarknader:

  • Fiberbaserat accessnät till småhus och mindre flerfamiljshus
  • Fiberbaserat accessnät till större flerfamiljshus
  • Kopparbaserat accessnät

När det gäller grossistmarknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur (3b) bedömer PTS preliminärt att den skulle kunna omfatta två skilda produktmarknader:

  • Fiber- och kabelbaserat accessnät
  • Kopparbaserat accessnät

Den som vill lämna synpunkter kan göra det skriftligen till e-postadressen smp@pts.se senast den 1 september 2017.

Klicka här för att läsa mer.


2017-04-28

PTS arbete med analys och översyn av bredbandsmarknaderna har påbörjats. PTS avser att komma ut med underlag och frågor till marknadens aktörer till sommaren 2017 och räknar med att genomföra ett första samråd med marknadens aktörer under hösten 2017.

Om du har frågor, kontakta PTS på smp@pts.se.

Som underlag för PTS analys ingår bl.a. följande rapporter;

2015-03-20
PTS har idag rättat redigeringsfel i skyldighetsbeslutet om lokalt tillträde.
Läs rättat beslut

2015-03-10
PTS har idag fattat beslut om tillsynsplanen för 2015.
Nytt för i år är att planen omfattar samtliga marknader som PTS reglerar.
Läs om PTS tillsyn och tillsynsplanen

2015-02-19
PTS har idag fattat nya beslut om regler på bredbandsmarknaderna.
Läs nyhet med länkar till besluten

2015-02-06
EU-kommissionen har inkommit med sina synpunkter
Ta del av svaret

2015-01-07
Beslutsförslagen har skickats på EU-samråd. EU-kommissionen har en månad på sig att svara.
Läs samrådet

2014-10-28
PTS har gått ut med samråd 3. Beslutsförslagen har anpassats till EU-kommissionens nya rekommendation om relevanta marknader som antogs i oktober 2014. Det innebär att den tidigare marknaden för nätinfrastrukturtillträde (marknad 4) motsvaras av marknaden för lokalt tillträde (3a). Marknaden för bitströmstillträde (5) motsvaras av marknaden för centralt tillträde (3b). 
Läs remissen

2014-06-02
PTS har gått ut med remiss angående prisreglering, ekonomiskt replikerbarhetstest mm avseende marknaden för nätinfrastrukturtillträde. Sista dag för synpunkter var den 24 juni 2014.
Läs remissen 

2014-04-02

PTS ambition är att under 2014 fatta skyldighetsbeslut om nätinfrastruktur- och bitströmstillträde som inkluderar prisnivåer och som tar hänsyn till EU:s kommande rekommendation om relevanta marknader.
Läs nyheten

2014-02-07
PTS ger marknadens aktörer möjlighet att senast 7 mars 2014 lämna synpunkter på utkast till analys av och reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde samt gällande konkurrenssituation på marknaden för bitströmstillträde.

2013-12-19
Ny tidplan för det fortsatta arbetet
PTS räknar med att genomföra ett andra samråd med marknadens aktörer under februari 2014. Målsättningen är att beslutsförslag ska notifieras till EU-kommissionen under våren 2014 och att nya beslut därefter ska kunna träda i kraft.

Inriktningen för beslutsförslaget på marknaden för nätinfrastrukturtillträde (marknad 4) är att PTS går vidare med alternativ 1, i enlighet med vad som presenterades som ett av förslagen i första samrådet, dvs. ett införande av en förstärkt icke-diskriminering (EOI) samt en lättnad av prisskyldigheten avseende fibertillträde.

2013-11-08
Tidplan för det fortsatta arbetet

PTS räknar med att kunna hålla ett andra samråd med marknadens aktörer under fjärde kvartalet 2013, med målsättningen att fatta beslut på marknaderna våren 2014.

2013-09-13
Första samråd av marknadsanalys på bitströmsmarknaden
Myndigheten bjuder in till hearing i oktober.

2013-06-19
Första samråd med berörda aktörer angående marknadsanalys avseende marknaden för nätinfrastrukturtillträde
Myndigheten bjuder också in till hearing i september. PTS räknar med att första samråd på bitströmsmarknaden kan hållas i september.

2012-12-13
Tidplan för det fortsatta arbetet
PTS räknar med att kunna hålla ett första samråd med marknadens aktörer under andra kvartalet 2013, med målsättningen att fatta beslut på marknaderna kring årsskiftet 2013-14. Med anledning av att EU-kommissonen nu arbetar med nya rekommendationer om icke-diskriminering och prisreglering, behöver PTS ytterligare tid för sina analyser.

2012-12-13
Prisstudie stadsnät
Som ett av underlagen för PTS arbete med marknadsanalyser har myndigheten nu även färdigställt en studie av stadsnätens prissättning samt prisregleringens påverkan på stadsnäten.