Paketförordningen

På den här sidan uppdaterar PTS information om paketförordningen. Förordningen antogs av EU våren 2018 och började gälla i maj 2018.

Förordningen heter formellt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

Vad är och innebär EU:s paketförordning?

EU:s paketförordning innebär att företag som samlar in, sorterar, transporterar eller delar ut paket är skyldiga att rapportera in viss information till PTS två gånger årligen.

Förordningen syftar till att främja e-handeln genom en ökad transparens. Detta ska ge möjligheter till ökad konkurrens och på sikt lägre priser för konsumenter och företag.

Företag som samlar in, sorterar, transporterar eller delar ut paket blir rapporteringsskyldiga

Paketförordningen innebär att företag som samlar in, sorterar, transporterar eller delar ut paket blir rapporteringsskyldiga. Ett paket definieras här som en postförsändelse som innehåller varor med eller utan kommersiellt värde och som väger högst 31,5 kg.

Tillhandahållare är skyldiga att rapportera in information till PTS två gånger årligen

Paketförordningen innebär att företag behöver rapportera in vissa uppgifter till PTS.

  1. Senast 31 januari varje år ska företag ha rapporterat in offentliga priser för vissa brev- och paket till PTS. 
  2. Senast den 30 juni varje år ska företag ha rapporterat in uppgifter om bland annat antalet anställda med paketleveranstjänster, volymer inom/utom EU och EES och omsättning.

Företag ska även rapportera in ett antal företagsuppgifter samt information om vilka pakettjänster de erbjuder senast den 30 juni. Detta behöver bara rapporteras in till PTS en gång. Företag behöver informera PTS inom 30 dagar ifall informationen ändras eller uppdateras.

Vissa företag är undantagna från rapporteringsskyldigheten

Undantag görs för företag som endast utför transporter som inte sker i samband med insamling, sortering eller utdelning av paket. Undantag görs även för hemleveranser som görs av säljaren personligen.

Företag som endast är verksamma i något annat EU-land än Sverige och samtidigt har färre än 50 anställda som arbetar med att samla in, sortera, transportera eller dela ut paket är undantagna från rapporteringsskyldigheten. Till anställda räknas heltidsanställda, deltidsanställda, tillfälligt anställda och egenföretagare.

Företag som inte har offentliga priser till andra EU/EES-länder är undantagna från att rapportera in prisuppgifter i januari varje år.

Syfte med insamlingen

PTS ska skicka in aggregerade uppgifter (dvs. totalsiffror för hela marknaden) till EU-kommissionen.

Inga personuppgifter ingår i redovisningen till Kommissionen. Kommissionen kan även komma att använda dessa aggregerade uppgifter för EU:s statistikändamål och publicera dem inom ramen för EU:s postala statistik.

Dessutom kan PTS använda lämnade uppgifter som underlag för att genomföra bedömningar om den samhällsomfattande posttjänsten och eventuella beslut angående denna. PTS kommer även att använda uppgifterna som underlag till sammanställningar och analyser i rapporten Svensk postmarknad som publiceras årligen i andra kvartalet och då tillgängliggörs på PTS webbplats. PTS kan även komma att använda uppgifterna för andra former av rapporter, underlag och bedömningar.