Paketleveranstjänster - ny EU-förordning

Den 22 maj 2018 trädde en ny EU-förordning om paketleveranstjänster i kraft. Förordningen kommer att påverka företagen på paketmarknaden. PTS har av regeringen utsetts till nationell tillsynsmyndighet, och kommer här löpande att informera om hur implementeringen av förordningen framskrider.

Förordningen heter formellt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster och finns tillgänglig via denna länk.

Med paket avses här postförsändelser som innehåller varor med eller utan kommersiellt värde och som väger högst 31,5 kg. Som tillhandahållare av paketleveranstjänster räknas företag som utför en eller flera i distributionskedjan ingående aktiviteter (insamling, sortering, transport och utdelning). Undantag görs för renodlade transporttjänster samt för hemleveranser som görs av säljaren personligen.

Rapporteringsskydlighet

Förordningen innebär bland annat att tillhandahållare av paketleveranstjänster (paketoperatörer) blir skyldiga att anmäla sin verksamhet och att årligen rapportera ett antal uppgifter om denna till den nationella tillsynsmyndigheten. Företagen ska årligen rapportera uppgifter om bl.a.

  • antal paketförsändelser

  • antal personer som varit sysselsatta i paketverksamheten

  • årlig omsättning för paketförsändelser

  • offentliggjorda prislistor och villkor för pakettjänsterna

Undantagna från rapporteringskravet, enligt huvudregeln, är paketoperatörer som är verksamma endast inom ett medlemsland och har färre än 50 anställda.

Klicka här för att läsa en fullständig förteckning över vad som ska rapporteras.

Förordningens syfte

Den övergripande målsättningen med förordningen är att den gränsöverskridande e-handeln ska främjas, inte minst genom att småföretag och konsumenter får ökade möjligheter att sälja och handla produkter på hela EU:s interna marknad. Förordningen ska skapa förutsättningar för lägre priser för gränsöverskridande paketleveranser genom en ökad pristransparens och genom att de nationella tillsynsmyndigheterna får ökade möjligheter att utöva tillsyn på området. Åtgärderna ska öka konkurrensen vilken i sin tur ska leda till sänkta priser.

Vad händer nu?

PTS och övriga berörda myndigheter i Europa arbetar nu med implementeringen av förordningen i respektive medlemsland. I september kommer EU-kommissionen att fastställa riktlinjer för hur tillämpningen ska ske och formulär för uppgiftsrapporteringen. Därefter kommer PTS att informera i mer detalj om hur kraven på paketoperatörerna utformas.