EU-regler

Genom sitt medlemskap i EU deltar Sverige i EU:s lagstiftningsarbete tillsammans med övriga medlemsstater. EU-samarbetet rör vissa politik­områden, som handelspolitik samt regler om fri rörlighet för varor och tjänster.

En del EU-regler är förordningar, som gäller direkt i alla medlemsländer för företag, myndigheter och medborgare. Andra är direktiv, som måste införlivas i svensk lagstiftning.

EU-kommissionens sida om elektronisk kommunikation

EU-regler om elektronisk kommunikation

 • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2243 om fastställande av en mall för avtalssammanfattning
 • Europaparlamentets OCH Rådets förordning (EU) 2015/2120
  av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen
 • Ramdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster)
 • Auktorisationsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster)
 • Tillträdesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter)
 • Ändring av ovanstående tre direktiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG av den 25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster)
 • USO-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster)
 • Dataskyddsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation)
 • Ändring av bl.a. ovanstående två direktiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen)
 • Förordning om internationell roaming (Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 2022/612 av den 6 april 2022 om roaming i allmänna mobiltelefonnät i gemenskapen.

EU-regler om post

 • Ändring av postdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster).

EU-regler om utrustning

 • RE-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april2014 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse)

Övriga EU-regler

Rekommendationer

 • Kommissionens rekommendation av den 18 december 2020 om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/1972/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster.
 • Explanatory Notere