Sanktionsavgifter

Bestämmelser om administrativa sanktionsavgifter finns i 7 kap. säkerhetsskyddslagen.

Post- och telestyrelsen får besluta att ta ut en sanktionsavgift om verksamhetsutövare åsidosätter sina skyldigheter enligt 7 kap. 1 § 1–5 p. säkerhetsskyddslagen.

Post- och telestyrelsen får även besluta att ta ut sanktionsavgift av en aktie- eller andelsägare enligt 7 kap. 2 § 1–3 p. säkerhetsskyddslagen.

När sanktionsavgift ska tas ut

Vid bedömningen om en sanktionsavgift ska tas ut ska särskild hänsyn tas till

  • Den skada eller sårbarhet för Sveriges säkerhet som uppstått till följd av överträdelsen
  • Om överträdelsen har varit uppsåtlig eller berott på oaktsamhet
  • Vad verksamhetsutövaren eller aktie- eller andelsägaren har gjort för att överträdelsen ska upphöra och för att begränsa dess verkningar
  • Om verksamhetsutövaren eller aktie- eller andelsägaren tidigare har begått en överträdelse

Sanktionsavgiftens storlek

Sanktionsavgiften är som lägst 25 000 kronor och högst 50 000 000 kronor. För en statlig myndighet, kommun eller region är sanktionsavgiften som högst 10 000 000 kronor. Avgiften får efterges helt eller delvis under vissa förutsättningar.