Tillträde till fastighetsnät

I den nya lagen om elektronisk kommunikation som gäller från den 3 juni 2022 finns utökade bestämmelser om möjlighet att ansöka om tillträde till bredbandsnät i eller nära byggnader, så kallade fastighetsnät.

De utökade bestämmelserna omfattar även tillträde till tillhörande faciliteter, vilket bland annat inkluderar kanalisation och annan fysisk infrastruktur i byggnader som t.ex. kopplingsskåp eller andra utrymmen för teknisk utrustning. Dessutom finns möjlighet att ansöka om tillträde till tillträdespunkter bortom det första utlopps- eller förgreningsstället och längre bort från slutkunden, exempelvis i access- eller transportnät.

De nya bestämmelserna ska stärka konkurrensen genom att åtgärda flaskhalsresurserna som de kundunika anslutningarna till enskilda hushåll och företag utgör.

Ansökan om tillträde till fastighetsnät

Den som vill få tillträde till ett nät eller en tillhörande facilitet ska skicka in en ansökan till PTS, som sedan gör en bedömning om myndigheten ska bevilja tillträde eller inte. Om PTS bedömning av ansökan landar i att parallell nyanläggning av nätinfrastruktur är ogenomförbart eller olönsamt och intrånget för nätägaren eller operatören inte är för stort, ska PTS bevilja tillträde.

Tillträde ges vid den första möjliga anslutningspunkten som ligger i eller så nära byggnaden som möjligt. Det är även möjligt att ansöka om tillträde till nätdelar längre ut i nättopologin. För att PTS ska bevilja en utsträckt tillträdesskyldighet ska ett tillträde vid den första punkten inte vara tillräckligt för att skapa effektiv konkurrens till förmån för slutanvändarna och hindren för att anlägga nya parallella nät ska vara omfattande och varaktiga.  PTS får dock inte ge tillträde till nybyggda bredbandsnät, om det skulle leda till att investeringen för den som har byggt bredbandsnätet blir olönsamt.

Klicka här för blanketten för ansökan om tillträde till fastighetsnät.

Hur kan du som fastighetsägare eller nätägare beröras?

Om PTS får in en ansökan om tillträde som gäller ditt nät kommer myndigheten att pröva ansökan. För att kunna göra en fullständig utredning kan PTS komma att kontakta dig för att få information om t.ex. hur nätet är byggt och hur ev. tillträde sker i dagsläget. Observera att svarsplikt föreligger och att du måste svara på PTS frågor inom utsatt tid.

Om förutsättningarna för att bevilja tillträde är uppfyllda kan PTS ålägga dig, eller den som i dagsläget sköter driften av nätet (t.ex. en kommunikationsoperatör), att ge tillträde till nätet, kanalisation eller byggnaden. PTS har även möjlighet att fastställa villkor för tillträdet. Villkoren kan innebära att tillträdet ska ges på ett icke-diskriminerande sätt eller för insyn. PTS kan reglera ersättningen, som ska vara skälig.

Åläggande om tillträde kan även avse aktivt eller virtuellt tillträde.

Detta gör PTS

PTS prövar ansökan och gör en bedömning av om tillträde ska åläggas samt till vilka villkor. PTS ska även samråda beslutsförslag med berörda parter och, under vissa förutsättningar, med Europeiska kommissionen innan beslut fattas. De senare har vetorätt för beslut gällande tillträde längre ut i nätet, bortom den första utlopps- eller förgreningspunkten. 

Det finns även undantagsbestämmelser i lagen som PTS ska ta hänsyn till i bedömningen, bl.a. gällande rena grossistföretag som redan ger ett liknande tillträde på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor. Ett beslut om tillträde får heller inte innebära att nätets säkerhet eller för samhället viktiga funktioner äventyras, även detta ska PTS ta hänsyn till.

Beslut om åläggande av tillträde omfattas av PTS tillsyn.

Behandling av personuppgifter

Läs mer om PTS personuppgiftsbehandling i samband med ansökningar om tillträde till slutkundsnära nät.

Har du frågor?

Om du har frågor om hur du ansöker om tillgång så kan du antingen skicka e-post till marknadsreglering@pts.se eller ringa till PTS växel på telefonnummer 08-678 55 00. Om du ringer, be att få komma i kontakt med Enheten för reglering av bredbandsinfrastruktur (UM2).

Enklaste sättet att ansöka om tillträde är att fylla i blanketten nedan och skicka den tillsammans med kompletterande information till PTS. Observera att vissa typer av uppgifter inte ska skickas per epost. Kontakta marknadsreglering@pts.se för instruktioner om hur ni skickar in uppgifter till PTS på ett säkert sätt. Ni kan också kontakta PTS på telefonnummer 08-678 55 00. Be att få komma i kontakt med Enheten för reglering av bredbandsinfrastruktur.