Utbyggnadslagen

Med stöd av lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få tillträde till andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra – allt för att bredbandsutbyggnad ska bli billigare.

PTS har utsetts till tillsynsmyndighet och därigenom fått i uppgift att bedriva tillsyn av utbyggnadslagen. Utbyggnadslagen ger PTS befogenhet att inhämta upplysningar och handlingar samt meddela förelägganden, om det behövs för att inhämta upplysningar. Föreläggande får även meddelas om någon bryter mot lagens bestämmelser eller mot föreskrifter meddelade med stöd av lagen. Åtgärden ska vara proportionell i förhållande till den skada, olägenhet eller risk som föreligger. Förelägganden enligt lagen får även förenas med vite.

Mer information om utbyggnadslagen hittar du här.