PTS föreskrifter

För att fullgöra sina uppgifter inom postområdet och området för elektronisk kommunikation kan PTS, med stöd av lag, utfärda föreskrifter. En föreskrift innehåller bindande regler.

PTS ger också ut allmänna råd. De allmänna råden ger uttryck för PTS uppfattning, exempelvis vad gäller tillämpningen av en föreskrift.

Föreskrifterna och de allmänna råden finns samlade i PTS författningssamling, PTSFS. Alla finns här på PTS webbplats.

Länk till PTS föreskrifter och allmänna råd.

Register

Det finns ett register som omfattar de föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av PTS under tiden 1992–2017. Registret avser att göra det enklare att hitta i PTS författningssamling. Registret uppdateras varje år.

Länk till registret