Öppet internet (Nätneutralitet)

Begreppet nätneutralitet bygger på principen att all internettrafik ska behandlas likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll. Nätneutralitet omfattar också transparensaspekter avseende bland annat operatörernas trafikhantering och avtal gentemot slutkunder.

Den 30 april 2016 började Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning, (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015, att tillämpas. Syftet med förordningen är dels att skydda slutanvändare genom att fastställa gemensamma regler för att säkerställa att icke-diskriminerande behandling av trafik vid tillhandahållandet av internetanslutningstjänster sker, dels att garantera att internets ekosystem fortsätter att fungera som en motor för innovation.

För att säkerställa en öppen internetanslutning innehåller förordningen både rättigheter och skyldigheter:

 • Slutanvändares rätt till ett öppet internet, som inte får begränsas via avtal eller kommersiella erbjudanden.
 • Skyldighet för leverantörer av internetanslutningstjänster att hantera all trafik likvärdigt över internet, men rimliga trafikstyrningsåtgärder kan under vissa omständigheter vara tillåtna.
 • Leverantörer av internetanslutningstjänster har möjlighet att tillämpa trafikstyrningsåtgärder utöver vad som anses rimligt, endast om det krävs för att:
  • uppfylla lagkrav, domar eller vissa myndighetsbeslut
  • upprätthålla säkerhet och integritet i nätet, de tjänster som förmedlas och slutanvändares terminalutrustning
  • Förhindra en nära förestående överbelastning av nätet eller lindra effekterna av exceptionell eller tillfällig överbelastning av nätet, under förutsättning att likvärdiga kategorier av trafik behandlas likvärdigt
 • Rättighet för internetleverantörer och innehållsleverantörer att tillhandahålla andra tjänster än internetanslutningstjänster med optimerad kvalitet, under förutsättning att tillgänglig kapacitet finns tillgänglig i näten.
 • Transparenskrav avseende tjänster över internet.

Berecs riktlinjer

Berec har tagit fram riktlinjer som ska bidra till en enhetlig tolkning och tillämpning av förordningen. Dessa riktlinjer ”BEREC Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules”, BoR (16) 127 publicerades den 30 augusti 2016. Riktlinjerna syftar till att fungera som en vägledning vid tillsyn. De är inte bindande utan finns till för att implementeringen och tillsynen av förordningen ska vara så harmoniserad som möjligt i de olika medlemsländerna.

Riktlinjerna och annat material finns tillgängliga på Berecs webbplats.

Nyheter

Berec samråder utkast till nya riktlinjer om öppet internet

2022-03-16

Berec har under den senaste tiden arbetat med en revidering av riktlinjerna till förordningen om ett öppet internet (BEREC Open Internet Guidelines) mot bakgrund av EU-domstolens tre avgörande av den 2 september 2021.

Den 15 mars 2022 har Berec gått ut med ett utkast av riktlinjerna på offentligt samråd. Möjliga synpunkter och åsikter avseende reviderade riktlinjer ska skickas in till Berec på följande e-postadress OI-Guidelines-Consultation@berec.europa.eu senast den 14 april 2022 kl. 17.00 CET.

I enlighet med Berecs policy för offentliga samråd kommer Berec att publicera en sammanfattning av alla mottagna bidrag, med respekt för begäran om konfidentialitet. Alla bidrag kommer att publiceras på Berec-webbplatsen, med hänsyn till förfrågningar om konfidentialitet och publicering av personuppgifter.

Samrådet finns tillgängligt på Berecs webbplats.

Berec efterfrågar synpunkter med anledning av EU-domstolens avgöranden om zero rating

2021-10-08