Samarbete

PTS samarbetar med både nationella och internationella aktörer på integritetsområdet.

Samarbete med marknadens aktörer

PTS samarbetar med marknadens aktörer på flera sätt, bland annat genom Nationella telesamverkansgruppen (NTSG). NTSG bildades år 2005 och är ett frivilligt samarbetsforum med syfte att stödja återställandet av den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer vid extraordinära händelser i samhället.

Samarbete med andra myndigheter och organisationer

Lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ställer krav på samverkan mellan PTS och flera andra myndigheter och organisationer.

PTS samarbetar med bland andra:

  • Integritetsskyddmyndigheten
  • Försvarsmakten
  • Säkerhetspolisen
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  • Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk

Internationellt samarbete

PTS ingår i flera samverkansgrupper och forum internationellt. På säkerhetsområdet deltar PTS ibland annat European Competent Authoreties for Secure Electronic Communication (ECASEC) som är en expertgrupp under ENISA (Europeiska cybersäkerhetsbyrån).

PTS ingår också i olika grupper för utveckling av internationella standarder.