Förteckning över integritetsincidenter

Inträffade integritetsincidenter ska dokumenteras i en särskild förteckning hos operatörer som omfattas av krav på skydd av behandlade uppgifter.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation är operatörer skyldiga att löpande dokumentera integritetsincidenter i en förteckning. Skyldigheten beskrivs i 8 kap. 9 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.

Skyldigheten gäller för den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig kommunikationstjänst. Sedan den 3 juni 2022 gäller skyldigheten även för nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster.

Regler om incidentrapportering