Hur skapas byggnadsförteckningen?

Det är inte alla byggnader som är möjliga att söka bredbandsstöd för. De byggnader som går att få stödfinansiering för identifieras utefter en väl utarbetad process i samverkan med flertalet aktörer. På den här sidan kan du läsa mer om hur det går till.

Till för dem som ansöker

Byggnadsförteckningen är till för er som ansöker om bredbandsstöd. Ni hämtar den i PTS portal efter att ha skapat ett konto där inför er ansökan.

I samverkan kvalitetssäkras byggnadsförteckningen

Att sammanställa byggnadsförteckningen är ett omfattande arbete. I arbetet bidrar flera aktörer genom att efter bästa förmåga rapportera uppgifter till PTS i olika processer. Genom vårt gemensamma arbete får vi till en så korrekt och heltäckande byggnadsförteckning som möjligt som ger goda förutsättningar för framtida utbyggnadsplaner för bredband finansierat med statligt stöd.

Byggnadsförteckningen baseras på data från Mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen

Varje år genomför PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen, MTBBK i syfte att få en bild över Sveriges bredbandsinfrastruktur. Nätaktörernas bidrag i denna del är avgörande för en så korrekt bild av verkligheten som möjligt. Data som rapporteras in under MTBBK utgör grunden för byggnadsförteckningen.

Först tas en första version av byggnadsförteckningen fram. Den bygger på statistik och det underlag som har rapporterats in av nätbyggare under MTBBK. Data har sedan filtrerats utifrån de olika regelverk som PTS behöver följa då vi delar ut bredbandsstöd. Det innebär att byggnader som inte uppfyller kraven i regelverken filtreras bort.

Regionernas roll

Utifrån den första versionen av byggnadsförteckningen sker sedan samverkan mellan PTS och regionerna. Här samarbetar PTS nära med de regionala bredbandskoordinatorerna.

Regionerna genomför ett arbete med kvalitetssäkring av byggnadsförteckningen och kan då lägga till byggnader som uteslutits felaktigt i den första versionen av byggnadsförteckningen.

I ett senare steg pekar regionerna ut de byggnader som de anser är mest prioriterade utifrån kunskap om regionala förutsättningar. Koordinatorerna har dialog med kommuner och aktörer på en lokal och regional nivå och kan därmed bidra med värdefull kunskap och kvalitetssäkring som PTS sedan arbetar in i byggnadsförteckningen.

Nätaktörernas roll

PTS får inte ge bredbandsstöd till områden där det redan finns eller planeras utbyggnad. Därför öppnar PTS upp för offentligt samråd. Under samrådet har nätaktörerna återigen en stor roll i processen genom att bidra till att justera byggnadsförteckningen ytterligare. 

Under samrådet lämnar aktörerna upplysningar om befintliga och planerade utbyggnadsprojekt som också bidrar till att förfina byggnadsförteckningen ytterligare.

Den version av byggnadsförteckningen som nu finns på plats är den som används vid utlysning av bredbandsstöd. Med andra ord, den lista med byggnader som det går att söka bredbandsstöd för är nu klar.