2022

Specifik information om bredbandsstöd som tilldelas år 2022.

Allt bredbandsstöd för år 2022 är fördelat

1,3 miljarder i stödmedel att söka för år 2022

Inför 2022 har PTS fått i uppgift av regeringen att fördela närmare 1,3 miljarder kronor i bredbandsstöd. Pengarna måste fördelas innan årets slut.

Stödmedlen fördelas mellan tre utlysningsområden

Stödmedlen fördelas mellan tre utlysningsområden:

  • Norrland 446 114 000 kronor
  • Svealand 418 075 000 kronor 
  • Götaland 380 811 000 kronor

Nytt jämförelsetal vid rangordning av projekt 2022

PTS bredbandsstöd bygger på en så kallad konkurrensutsatt urvalsmodell. Det innebär att projekten konkurrerar med varandra om vilka som ska få ta del av stödmedel inom ett utlysningsområde. Konkurrens sker utifrån ett så kallat rangordnande nyckeltal, ett jämförelsetal. 

Inför 2022 års utlysning har en förändring av jämförelsetalet skett från tidigare års stödomgångar.

Jämförelsetalet som gäller för 2022

”lägst sökt stöd per byggnad som innehåller hushåll eller arbetsställe".

Inte endast fritidshus

Precis som tidigare år kan projekt fortfarande innehålla fritidshus. Det är fortfarande fördelaktigt att inkludera sådana fritidshus som ger projektet bättre ekonomiska förutsättningar.

Utbyggnadsprojekt som stödfinansierats med PTS bredbandsstöd tilldelningsår 2022 måste dock innehålla minst en byggnad som innehåller hushåll eller som definieras som ett arbetsställe. Det går alltså inte att söka stöd för projekt som endast innehåller fritidshus.

Förtydligande om fritidshus

Fritidshus är stödberättigade, det går alltså att söka och tilldelas bredbandsstöd för fritidshus. En stor del av byggnadsförteckningen består av fritidshus.

Den enda begränsningen är att ett projekt behöver omfatta minst en byggnad med hushåll eller företag. De nya stödvillkoren från 2022 innebär att projekt med stor andel hushåll och företag får en fördel i rangordningen av projekt vid tilldelningen.

Idag är tillgång till bredband i stor utsträckning en förutsättning för att hushåll ska kunna nå och använda grundläggande tjänster (såsom skola och vård) och för att företag ska kunna bedriva sin verksamhet.

Med detta i åtanke och då det ekonomiska stödet är begränsat har PTS beslutat att hushåll och företag behöver få gå före, och att de inom ramen för bredbandsstödet har en högre prioritet än fritidsboenden.

PTS har också styrning att arbeta mot målen i den nationella bredbandsstrategin, där målsättningen är att nå en hög andel anslutna bostäder och företag.

Såsom det ser ut nu kommer PTS att utlysa stora stödbelopp under de kommande åren. Vår uppfattning är att stödet även kommer räcka till många projekt som inkluderar fritidshus. 

Konkurrens

Det jämförelsetal som projekten konkurrerar med är kvoten mellan ”totalt sökt stödbelopp för projektet ” och ”antal byggnader som innehåller hushåll eller arbetsställe”.
Några hypotetiska räkneexempel för att förstå det nya jämförelsetalet

Regionalt prioriterade byggnader

De regionalt prioriterade byggnaderna kommer även under tilldelningsår 2022 att innebära en ytterligare konkurrensfördel.

Platser där tillgång till 100 Mbit/s saknas

PTS inriktning för bredbandsstödet 2022 är att stöd ska utlysas i områden som saknar ett nät som på ett tillförlitligt sätt kan tillhandahålla nedladdningshastigheter om minst 100 Mbit/s och där det inte finns några trovärdiga planer på att bygga ut ett sådant nät inom tre år.

PTS ser att inriktningen säkerställer en utbyggnad i linje med regeringens bredbandsmål.

Ny marknadsanalys för 2022

PTS har vid tidigare utlysningar av bredbandsstöd endast fördelat stöd till utbyggnadsprojekt utanför tätort. I statistisk tätort har PTS antagit att det finns marknadsmässiga förutsättningar för att etablera IT-infrastruktur som motsvarar regeringens bredbandsmål.

Men de senaste åren har utbyggnadstakten minskat i alla typer av områden inklusive i tätort samtidigt som korrelationen mellan befolkningstäthet och utbyggnadstakten har försvagats. PTS har mot denna bakgrund inför utlysningen av bredbandsstödet 2022 genomfört en ny analys över vilka områden som kommer nås av kommersiell utbyggnad av bredbandsinfrastruktur inom tre år.

PTS nya analys visar att vissa mindre tätorter inte kommer nås av kommersiell utbyggnad av bredbandsinfrastruktur inom de närmaste tre åren och därför ska kunna bli tillgängliga för bredbandsstöd. Den stora merparten av byggnader möjliga att söka stöd för kommer fortsatt vara belägna utanför statistisk tätort.

Ansökan sker i PTS portal

År 2022 gör du ansökan i PTS portal. Det innebär att allt som en nätbyggare ska skicka in till PTS görs via PTS portal

Delar av stödet år 2022 är EU-finansierat

En del av det bredbandsstöd som fördelas under 2022 kommer EU-finansieras. I bifallsbeslutet om tilldelning av stöd kommer det framgå om det stöd som ett projekt tilldelats har EU-finansierats.

EU-finansierat bredbandsstöd 2022

Ansökningar och beviljade stödmedel inom ramen för 2020 eller 2021 års utlysning påverkas inte av denna information.