Statistik

På PTS statistikportal hittar du data från rapporterna Svensk telemarknad, Individundersökningen och Prisrapporten.


arrow Marknadsstatistik

PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post.

Bevakningen sker dels i samband med att PTS fortlöpande genomför marknads­analyser och bedömningar av ett företags betydande inflytande på marknaden enligt lagen om elektronisk kommunikation, dels i samband med att PTS publicerar sina årliga statistikrapporter Svensk telekommarknad, Prisrapporten och Individundersökningen - svenskarnas användning av telefoni och Internet.

PTS har även fått i uppdrag av regeringen att analysera den faktiska och möjliga tillgängligheten till it-infrastruktur, inklusive trådlösa nät. Detta redovisar PTS årligen i rapporten Bredbandskartläggning.

postområdet ska PTS följa utvecklingen på marknaden och bevaka att posttjänsten motsvarar samhällets behov samt övervaka pris­utvecklingen. Därför gör PTS bland annat årligen en undersökning av den svenska befolkningens inställning till kvaliteten i postservicen och kartlägger befolkningens vanor vad gäller betalning av räkningar och uttag av kontanter.

PTS verkar även för en säker elektronisk informations­hantering som enskilda och myndigheter har högt förtroende för. Under 2009 genomfördes en undersökning, Konsumenternas förhållande till internet­säkerhet - en undersökning om kunskap, beteende och tillit. Avsikten är att följa detta över tid för att se eventuella trender eller trendbrott, som kan föranleda eventuella insatser på området.

arrow Årshjul för större rapporter

Bilden nedan visar när under året som vi förbereder och skickar ut enkäter för de mer omfattande rapporterna Bredbandskartläggningen, Individundersökningen och Svensk telemarknad, samt när de publiceras.

arrow Kontaktpersoner

  • Svenskt telemarknad: Karin Fransén och Andreas Wigren
  • Prisrapporten: Andreas Wigren och Karin Fransén
  • Individundersökningen: Andreas Wigren och Karin Fransén
  • Bredbandskartläggningen: Jens Ingman
  • Svenskarnas post- och kassavanor: Emma Maraschin och Pär Lindberg
  • Konsumentundersökning om internetsäkerhet: Anders Bentz