Regionala prioriteringar 2023

Regionerna har möjlighet att peka ut geografiska områden som anses mest prioriterade för PTS bredbandsstöd. Processen kallas för regionala prioriteringar.

Under 2023 kan regionerna bidra med regionala prioriteringar under perioden 12 april – 3 maj.

Prioriteringarna sker utifrån generella kriterier som Post- och telestyrelsen (PTS) fastslår inför respektive år då bredbandsstöd tilldelas. På så sätt samverkar PTS för att möjliggöra regional styrning i bredbandsstödsprocessen.

Utbyggnadsprojekt i regionalt prioriterade områden får en konkurrensfördel när PTS sedan rangordnar och granskar vilka projekt som ska tilldelas stöd.

PTS uppmuntrar regionerna att samverka med kommuner och andra aktörer med god lokalkännedom i prioriteringsarbetet.

Så går det till

Regionen väljer ut ett eller flera av PTS kriterier för prioritering och motiverar de kriterier som regionen väljer att tillämpa. De valda kriterierna ligger till grund för att välja vilka områden regionen vill prioritera.

Prioriteringarna behöver anges på byggnadsnivå genom att regionen anger vilka byggnader i PTS byggnadsförteckning som ska vara prioriterade.

Varje region har möjlighet att prioritera maximalt 30 procent av de byggnader som är hushåll och arbetsställen som ingår i regionens slutgiltiga byggnadsförteckning.

En prioriterad byggnad ger 2 procents avdrag på det sökta stödbeloppet per byggnad, vid konkurrensutsättningen. Det finns dock ett maxtak för hur stor konkurrensfördel ett stödprojekt kan få genom att inkludera prioriterade byggnader. Maxtaket är 50 procent.

Eftersom varje prioriterad byggnad ger 2 procents avdrag kan ett projekt maximalt utnyttja 25 prioriterade byggnader. För regionerna innebär detta att det är önskvärt att geografiskt sprida sina prioriterade byggnader. På så sätt minskas risken för att för många prioriterade byggnader hamnar i ett eller ett fåtal projekt och därmed inte nyttjas.

Nytt för tilldelningsåret 2023

PTS strävar efter att ta ytterligare steg för att verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glesbefolkade områden. Därför har PTS valt att ta bort några av kriterierna och justera beskrivande texter inför 2023 års arbete.

Kriterier vid regionala prioriteringar

Följande kriterier går att använda sig av för att motivera regionens val av prioriterade byggnader. Minst ett kriterium måste tillämpas och det går att tillämpa alla, så länge de motiveras och knyts till byggnader i särskilda områden.

 1. Främjande av anslutningar till samhällsviktiga funktioner, som till exempel skolor, vård- och omsorgsboenden och allmänna kommunikationer
  Kriteriet syftar till att möjliggöra utveckling av samhällsviktiga funktioner genom tillgång till snabbt bredband med hjälp av stöd. Genom denna prioritering kan regionerna exempelvis bidra till användning av digitala välfärdstjänster och minska digitalt utanförskap.
 1. Beaktande av andra insatser som till exempel regionala initiativ och stödinsatser
  Kriteriet syftar till att kombinera insatser och investeringar i bredbands­utbyggnad. En möjlig samordning är att prioritera byggnader i kommuner som tidigare har genomfört ett så kallat Bredbandslyft, Bredbandsforums program för vägledning till kommuner som vill se över strategiska vägval i bredbandsfrågor. Se mer information om bredbandslyftet här: Bredbandslyftet - bredbandsforum.se

  En annan möjlig samordning är att välja att prioritera byggnader i områden där regionen valt att göra andra insatser, exempelvis utifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

  Observera att kriteriet inte kan nyttjas för att samordna insatser genom att slå ihop olika stödprogram. Gällande regelverk och PTS villkor för bredbands­stöd behöver följas vid samordning av olika projekt.

  Nytt för 2023 är att kriteriet kan användas för att prioritera områden i anslutning till pågående eller planerade projekt som beviljats stöd via Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).
 1. Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre förutsättningar för bredbandsutbyggnad
  Kriteriet syftar till att möjliggöra utbyggnad av stödfinansierad bredbands­infrastruktur i områden där det är dyrare att anlägga bredbandsinfrastruktur.

  Skälen till detta kan variera. Det kan exempelvis handla om utmanande terräng och geografi, gles bebyggelse eller områden med dyra efter­anslutningar. Genom denna prioritering kan regionerna bidra till en styrning mot områden som är särskilt utmanande att nå genom kommersiell utbyggnad.
 1. Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät
  Kriteriet syftar till att möjliggöra att byggnader vars beräknade avlämnings­punkter ligger långt bort från närmaste nod i befintligt nät får möjlighet till uppkoppling med hjälp av stöd. Regionerna kan välja att prioritera byggnader i områden med hänsyn till tid och/eller sträcka.

  Med tidsmässigt långt avstånd avses till exempel avståndet mellan öar i skärgården. Genom en sådan prioritering kan regionerna bidra till en styrning mot områden som är särskilt utmanande att nå genom kommersiell utbyggnad.
 1. Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning eller har sämre tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster
  Kriteriet syftar till att möjliggöra utbyggnad av stödfinansierad bredbands­infrastruktur i landets mest utsatta glesbygd, där utmaningar med post­service, mobiltäckning eller sämre tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster är vanligt förekommande.

  Genom denna prioritering kan regionerna exempelvis bidra till att öka områdens attraktionskraft och begränsa digitalt utanförskap.

Tidplan för arbetet

Från och med den 12 april kan regionerna ta del av den slutliga byggnadsförteckningen i PTS portal, markera prioriterade byggnader och skicka in motivering till val av kriterier för prioritering.

Svaret skickas in senast den 3 maj för att komma med i PTS fortsatta hantering.

Svar regionala prioriteringar

Kriterier som respektive region har valt att använda sig av i sitt prioriteringsarbete i bredbandsstödsprocessen 2023.

Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Örebro län
Region Östergötland
Västra Götalandsregionen