Kalkylarbete fasta nätet

Hybridmodellen för det fasta nätet används vid beräkning av kostnadsorienterad ersättning för samtrafik i det fasta nätet samt tillgång till accessnät.

Hybridmodellen tillsammans med prismetod/skyldighetsbeslut används när myndigheten bedömer om de priser Telia Sonera tillämpar för samtrafik och tillträde till accessnät möter kravet på kostnadsorientering.

Vad avser skyldighetsbeslut för marknaden för lokalt tillträde i grossistledet (marknad 3a) har PTS fastställt priser direkt i skyldighetsbeslutet i enlighet med den möjlighet som PTS fått i och med de ändringar i LEK som trädde i kraft den 1 juli 2014. PTS har då utgått ifrån gällande version av PTS kalkylmodell.