Internationellt

På den här sidan publiceras konsultationer och information från europeiska postorganisationen ERGP.

ERGP

European Regulators Group for Post (ERGP) är en organisation som består av PTS och motsvarande myndigheter i övriga europeiska länder och som har till uppgift att ge råd och stöd till EU kommissionen när det gäller regleringen av den europeiska postmarknaden.

Mer information finns på ERGP:s webbplats.

deltar som drafters i arbetsgruppen Regulatory Framework som tar fram underlag och förslag till arbetet med att modernisera EU:s postdirektiv.

UPU  (Världspostföreningen, Universal Postal Union)

UPU  grundades 1874 och är en mellanstatlig organisation för global samordning av det internationella postsystemet. Kongresser hålls normalt var fjärde år och den svenska delegationen brukar bestå av representanter från regeringskansliet, PTS och tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten (Postnord). Det löpande arbetet sköts förutom av högkvarteret i Bern av organisationens organ CA (övergripande policyfrågor) och POC (operativa frågor om den internationella posthanteringen). Sverige kandiderar inför kommande kongress (hösten 2020) till en plats i POC, och kommer vid inval att besättas med representant från Postnord.

Förberedelser för den 27 kongressen

UPU:s 27:e världspostkongress skulle ha ägt rum i Elfenbenskusten i augusti 2020, men på grund av den globala spridningen av COVID-19 beslöt UPU att skjuta upp kongressen. Senast i juni ska UPU ta ställning till om det är möjligt att hålla kongressen i Elfenbenskusten i augusti 2021, om det inte är möjligt så kommer kongressen att hållas i Schweiz i september 2021, där FN-ambassadörer kan delta.

En aktuell frågan inom UPU är det eventuella uppöppnandet av FN-organet. Digitalisering, liberalisering och privatisering har ökat takten på marknaden, vilket bidrar till att UPU måste hänga med i förändringen. Eventuella fördelar med att öppna upp UPU till fler aktörer är bland annat ett förstärkt sammankopplat nätverk, fler gemensamma standarder samt ett ökat samarbetet mellan intressenter. En dedikerad arbetsgrupp har tillsatts för att lägga fram ett konkret förslag på hur en institutionell förändring skulle kunna se ut, samt en tidslinjen för implementering.

The Postal Operations Council (POC)

Under den kommande kongressen kandiderar Sverige till Postal Operations Council (POC), vilket är UPU:s tekniska och operativa organ. Det är 48 länder som kommer att väljas till POC. Sveriges kandidaturbrev har skickats ut till UPU:s medlemsländer via ambassaderna för att sprida budskapet. PostNord kommer att skicka ut sitt kampanjbrev till samtliga postoperatörer inom UPU. Det är möjligt att anmäla sin kandidatur fram till en veckan före kongressen.

CERP

Sverige är på europeisk nivå också medlem i CEPT-organisationen CERP och PTS brukar här representera Sverige på uppdrag av regeringskansliet. Numera är CERP mest inriktat på att koordinera europeiska ståndpunkter i UPU-frågor. Innan ERGP bildades 2010 bedrevs dock även utredningsinriktat arbete likt i ERGP:s arbetsgrupper inom CERP.