Syftet med incidentrapportering av betrodda tjänster

Incidentrapportering är ett steg i EU:s övergripande syfte att öka förtroendet för elektroniska transaktioner på den inre marknaden.

Genom incidentrapportering säkerställs att alla företag som tillhandahåller betrodda tjänster hanterar en incident korrekt. En korrekt hantering innebär bland annat att användare och övriga påverkade aktörer blir informerade om händelsen.

Incidentrapporteringen ställer även krav på tillhandahållare att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra eller minimera incidentens påverkan och för att förhindra att liknande incidenter inträffar igen.

Incidentrapporteringen bidrar även till överblick av säkerheten av betrodda tjänster inom hela EU genom den statistik över säkerhetsincidenter som görs av EU:s nätverks- och informationssäkerhetsbyrå (Enisa).

Stärkt förtroende för elektroniska transaktioner

En korrekt överblick av säkerhetsläget möjliggör ett effektivt arbete för att öka förtroendet för elektroniska transaktioner inom EU. I dagsläget sker en stor del av såväl ekonomiska transaktioner som kommunikationen mellan människor på elektronisk väg.

För att upprätthålla ett väl fungerande samhälle i stort är det därmed av stor vikt att förtroendet för elektroniska transaktioner upprätthålls.