Prissättning

PostNords prissättning av tjänster som omfattas av den samhällsomfattande tjänsten ska enligt postlagen och PostNords tillståndsvillkor vara kostnadsorienterad, öppen för insyn och icke-diskriminerande. I den samhällsomfattande posttjänsten ingår adresserade försändelser som väger högst 20 kg (det vill säga både brev och paket).

Prishöjningstaket för enstaka postförsändelser

Enligt 9 § postförordningen får den som tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst per kalenderår inte höja priser för inrikes befordran av frimärkta inrikes brev, som lämnats in för tvådagarsbefordran och som väger högst 250 gram, mer än summan av den procentuella ökningen av konsumentprisindex mellan juli närmast föregående år och juli året dessförinnan, och den procentuella förändringen närmast föregående år av antalet sådana brev multiplicerat med en faktor som motsvarar den förändring av genomsnittskostnaden för befordran av breven som förändringen (av antalet brev) ger upphov till. Faktorn ska fastställas av PTS minst var tredje år och är för närvarande -0,8, (läs PTS beslut 2022).

Läs mer om postförordningen (2010:1049)

Läs mer om porto, priser och villkor.