Internets styrning

Internets styrning är det svenska begreppet för engelskans Internet Governance.

Beroendet av internet ökar i hela världen, vilket samtidigt medför ett ökat beroende av tillgång till dess kritiska resurser. De kritiska resurserna är främst internets domännamnssystem och ip-adresser, som är nödvändiga för att internet ska fungera.

PTS vill verka för ett globalt, öppet, säkert och tillgängligt internet. För att tillgängligheten till internet ska kunna säkerställas är det viktigt att förvaltningen av de kritiska namn- och adressresurserna sker på ett betryggande sätt. 

Vad menas med internets styrning?

Internets styrning är det svenska begrepp vi använder synonymt med det engelska begreppet Internet Governance.

Det finns olika sätt att se på vad som ska/bör omfattas av begreppet Internet Governance. PTS har valt att utgå ifrån det som diskuterats och tagits fram inom ramen för World Summit on the Information Society (WSIS):

Internet governance is the development and application by Governments, the private sector and civil society, in their respective roles, of shared principles, norms, rules, decision-making procedures, and programmes that shape the evolution and use of the Internet.

Med internets styrning avses alltså att olika aktörer (privat sektor, regeringar, myndigheter, föreningar, akademia etc.) utifrån sina respektive roller på liknande villkor är delaktiga i att utveckla gemensamma principer, normer, regler, beslutsförfarande m.m. för att forma utvecklingen och användningen av internet. Det handlar således inte om ett uppifrån-och-ner-perspektiv, där regeringar och myndigheter dikterar villkoren, utan mer om ett gemensamt arbete.