Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet eller viss egendom

En verksamhetsutövare som avser att överlåta hela eller någon del av en säkerhetskänslig verksamhet, eller viss egendom, ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning. Enskilda verksamhetsutövare inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst är skyldiga att samråda med PTS.

Skyldigheten att samråda gäller inte för överlåtelser av tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare som kräver ett medgivande enligt 3 kap. 23 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet regleras i 4 kap. 13–20 §§ säkerhetsskyddslagen (2018:585), 6 kap. säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) samt i 7 kap. Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd; PMFS 2022:1.

Särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning

Verksamhetsutövaren ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning om denne avser att överlåta

  • hela eller någon del av den säkerhetskänsliga verksamheten, eller
  • egendom som har betydelse för Sveriges säkerhet eller ett för Sverige förpliktigande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Innan den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplighetsprövningen genomförs bör formerna för överlåtelsen vara identifierade i sådan utsträckning att verksamhetsutövaren vet vilken verksamhet som ska överlåtas samt vilken eller vilka förvärvare som kan tänkas bli aktuella.

Verksamhetsutövaren ska genom den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen identifiera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och vilken säkerhetskänslig verksamhet i övrigt som förvärvaren kan få tillgång till och som kräver säkerhetsskydd. I 2 kap. 13 § Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd; PMFS 2022:1 finns bestämmelser om vad den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ska beskriva.

Säkerhetspolisens vägledning i säkerhetsskyddsanalys kan användas som stöd för att genomföra den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen.

 

Med utgångspunkt i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och övriga omständigheter ska verksamhetsutövaren pröva om överlåtelsen är lämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt. En överlåtelse kan vara olämplig av flera skäl, till exempel om viss egendom eller verksamhet efter överlåtelsen inte kan nyttjas på ett sådant sätt som krävs för att skada för Sveriges säkerhet inte ska uppstå. Verksamheten eller egendomen som ska överlåtas kan även vara av sådan art eller ha en sådan betydelse för Sveriges säkerhet att den inte är lämplig att överlåta till förvärvaren.

En överlåtelse kan också vara olämplig om förvärvaren inte bedöms vara så lojal och pålitlig ur säkerhetsskyddssynpunkt som krävs. Därför behöver verksamhetsutövaren i lämplighetsprövningen även beakta om förvärvaren exempelvis kan antas företräda främmande makts intressen eller andra antagonistiska intressen. Källor som verksamhetsutövaren kan använda för stöd i en sådan bedömning kan exempelvis vara publikationer från Säkerhetspolisen, Försvarsmakten eller Försvarets radioanstalt.

Om verksamhetsutövaren kommer fram till att överlåtelsen inte är lämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt får överlåtelsen inte genomföras.

Samråd inför överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet eller viss egendom

Om verksamhetsutövaren kommer fram till att överlåtelsen är lämplig att genomföra ska verksamhetsutövaren samråda med PTS.

Ett samråd ska påbörjas efter det att den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplighetsprövningen har gjorts, men innan överlåtelsen har genomförts.

Om verksamhetsutövaren inte samråder med PTS trots att det finns en skyldighet att göra det får PTS inleda samrådet.

Samråd med PTS

För att PTS ska ha möjlighet att göra en ändamålsenlig bedömning behöver samrådsunderlaget innehålla:

  • Beskrivning av den avsedda överlåtelsen
  • Verksamhetens säkerhetsskyddsanalys
  • Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen
  • Lämplighetsprövning
  • Information om förvärvaren och dennas ägarstruktur.

Anmälan görs på blanketten samråd vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet. 

 

När verksamhetsutövaren lämnat in blankett och obligatoriska underlag gör PTS en bedömning av om överlåtelsen är lämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt. PTS ska om det inte är uppenbart obehövligt ge Säkerhetspolisen möjlighet att yttra sig innan samrådet avslutas. Verksamhetsutövaren kan i vissa fall behöva komplettera underlaget. Samrådet avslutas med ett beslut.

Föreläggande och förbud

PTS får förelägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt säkerhetsskyddslagstiftningen.

Om ett föreläggande inte följs eller om en överlåtelse är olämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt, även om ytterligare åtgärder vidtas, får PTS besluta att överlåtelsen inte får genomföras (förbud).

En överlåtelse som genomförs i strid med ett förbud är ogiltig.

Upplysning till förvärvaren

Verksamhetsutövaren ska upplysa förvärvaren om att säkerhetsskyddslagen gäller för verksamheten samt informera om de skyldigheter som gäller enligt 2 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen.

Skicka blankett och underlag

Blankett och underlag skickas till: 

Adressuppgifter

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 6101, 102 32 Stockholm

Om verksamhetsutövaren bedömer att underlaget innehåller uppgifter vars röjande skulle orsaka skada för Sveriges säkerhet, ska rapporten skickas till PTS med lämpligt säkerhetsskydd.