EU-finansierat bredbandsstöd 2022

En del av det bredbandsstöd som fördelas under 2022 kommer att finansieras av EU. Det kommer att stå i bifallsbeslutet från PTS om projektet har EU-finansierats. Ni som får EU-finansierat bredbandsstöd ska framhålla och synliggöra att finansieringen kommer från EU.

Så märker du upp ditt EU-finansierade projekt

Om det stöd du tilldelats är EU-finansierat så ska det synliggöras. Av § 47 i PTS villkor för beviljat bredbandsstöd 2022 framgår att en mottagare av finansiering från EU ska säkerställa att detta tydligt framgår. Det gör du som stödmottagare bland annat genom att visa upp unionens emblem och finansieringsförklaringen ”Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU”.

Det finns instruktioner för hur du använder EU-emblemet och finansieringsförklaringen i ditt stödbeviljade projekt, hur du laddar ned emblemet och hur du använder en generator som genererar dokument med emblemet i.

Det finns inget krav på att du som stödmottagare ska informera om att ett projekt är finansierat av PTS. PTS logotyp får endast användas efter medgivande från PTS se Pressbilder | PTS. PTS ger inte medgivande till att använda logotypen på ett sådant sätt att det ser ut som att PTS är avsändare av information då så inte är fallet.

Samarbete med EU:s organisationer

Av bifallsbeslutet framgår att stödmottagaren har en skyldighet att, i enlighet med åtagande som lämnats vid ansökan om stöd, bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att olika EU-organisationer ska kunna utöva sina respektive befogenheter.

Organisationerna är bland annat Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten.

Dessa organisationer ska alltså tillåtas att genomföra exempelvis utredningar, kontroller på plats och inspektioner, i enlighet med artikel 129.1 i EU:s budgetförordning. Det gäller även för svenska myndigheter som Ekonomistyrningsverket, ESV, och PTS.

EU:s facilitet för återhämtning och resiliens, RRF

Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har enats om ett tillfälligt återhämtningsinstrument, Next Generation EU, NGEU.

NGEU uppgår till 800 miljarder euro och ska bidra till att reparera de akuta ekonomiska och sociala skadorna till följd av coronapandemin. Det ska också bidra till att bygga ett EU som är mer miljövänligt, digitalt och resilient, samt bättre anpassat till nuvarande och kommande utmaningar.

Det viktigaste inslaget i NGEU är Faciliteten för återhämtning och resiliens, The Recovery and Resilience Facility, RRF som omfattar ett ekonomiskt stöd på 723,8 miljarder euro. Stödet ska betalas ut i form av lån och bidrag till EU-medlemsstaternas reformer och investeringar.

Sverige har ansökt om bidrag inom ramen för EU:s RRF, genom en nationell återhämtningsplan. Stöd för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningsplan inom ramen för EU:s RRF.