Vägledning för avgiftsgrundande omsättning

Här finns vägledning om hur PTS ser på vissa specifika intäktsposter och anmälningsplikt.

PTS anser att det är viktigt att titta på karaktären av de intäkter som ska ingå i den avgiftsgrundande omsättningen, snarare än att enbart utgå från hur intäkten benämns. Följande beskrivning kan tjäna som vägledning vid
bedömning av vilka intäktsposter som ska anses ingå i den avgiftsgrundande
omsättningen.

Installationsavgifter för fiberanslutningar för FTTH (Fiber To The Home)

Dessa avgifter består till stor del av entreprenadarbete, t.ex. grävning, som
utförs på slutkundens tomtmark. Grävning för att anlägga fibern är i detta
fall en förutsättning för att realisera tjänsten och PTS bedömer att
installationsavgifter för fiberanslutningar för FTTH ska ingå i den
avgiftsgrundande omsättningen.

Inbound roaming

Vid inbound roaming uppstår intäkter från utländska operatörer avseende
grossistförsäljning av mobiltelefonikapacitet när deras slutkunder vid
vistelse i Sverige använder mobiltelefon. PTS anser att intäkter vid inbound
roaming ska ingå i den avgiftsgrundande omsättningen.

Outbound roaming

Vid outbound roaming uppstår intäkter från svensk operatörs slutkunder som utnyttjar mobiltjänster i andra länder än Sverige. PTS anser att intäkter vid outbound roaming ska ingå i den avgiftsgrundande omsättningen när
slutkunden använder ett abonnemang hos en operatör i Sverige.
Mobiltjänsten genererar då intäkter till en svensk operatör.

Vidaredebitering nätavgift

Om operatören köper eller hyr nätanslutningen (accessen) av en annan
operatör är det enligt PTS tre faktorer som bör beaktas för att avgöra om
nätavgifterna ska ingå i den avgiftsgrundande omsättningen:

  • Det finns inte ett avtal mellan nätägare och slutkund avseende
    nättillträdet.
  • Det framgår inte tydligt av fakturan från operatören till slutkunden att det rör sig om vidaredebitering av nätavgifter för nätägarens räkning.
  • Operatören redovisar nätavgifterna som intäkt (omsättning) i sin egen resultaträkning.

Köpt eller hyrd nätanslutning (nättillträde/access) ska enligt PTS betraktas
som avgiftsgrundande omsättning om ovanstående kriterier är uppfyllda.

Faktureringsavgifter

Den avgift som ett företag kan välja att låta kunden betala utöver priset för
den köpta varan eller tjänsten (produkten), brukar benämnas
faktureringsavgift eller aviseringsavgift. Om denna avgift inte särredovisas
gentemot slutkunden så ingår den i priset för den sålda produkten.
PTS anser att säljaren fakturerar köparen är en förutsättning för att köparen
ska få kännedom om vilket belopp som ska betalas för den köpta produkten.
Ur köparens synvinkel är det således en del av den köpta produkten. Ur
säljarens synvinkel är det även en del av den sålda produkten, även om
säljaren kan välja att särredovisa denna.

PTS bedömning är att faktureringsavgifter/aviseringsavgifter ska ingå i den
avgiftsgrundande omsättningen.

Hårdvara

Hårdvara är normal inte en allmänt tillgänglig elektronisk
kommunikationstjänst eller allmänt kommunikationsnät som tillhandahålls
mot ersättning. I vissa fall kan dock hårdvara var en del av den
anmälningspliktiga kommunikationstjänsten eller nätet, exempelvis om
slutkunden köper ett paketerbjudande som innefattar både en telefoni- eller
bredbandstjänst samt ett modem som behövs för att använda tjänsten.

PTS bedömer att hårdvara som sålts separat inte ska ingå i den
avgiftsgrundande omsättningen. Om däremot hårdvaran ingått i den
elektroniska kommunikationstjänsten eller nätet, ska den ingå i den
avgiftsgrundande omsättningen.

Frakter

När en operatör säljer en hårdvara till en slutkund levereras den normalt av
ett transportföretag. Operatören köper då en transporttjänst av ett fristående transportföretag och debiterar i sin tur slutkunden för frakten.
PTS bedömer att om hårdvara sålts separat ska frakter inte ingå i den
avgiftsgrundande omsättningen. Om hårdvaran däremot ingått i den
elektroniska kommunikationstjänsten eller nätet ska däremot även frakt ingå
i den avgiftsgrundande omsättningen.

Påminnelseavgifter och inkassobonus

PTS anser att påminnelseavgifter och inkassobonus ska ingå i den
avgiftsgrundande omsättningen eftersom dessa är en del i säljarens åtgärder
för att få köparen att fullfölja sin förpliktelse, dvs. att betala för en köpt vara
eller tjänst.

Avgiftsgrundande omsättning inom samma koncern

PTS anser att val av organisationsform inte ska styra huruvida försäljning
inom en och samma koncern ska inkluderas i avgiftsgrundande omsättning
eller inte. Det innebär att PTS anser att omsättning som sker inom samma
koncern inte ska medräknas i underlaget för den avgiftsgrundande
omsättningen.

PTS anser att grossistförsäljning som sker inom en och samma operatör från
ett anmälningspliktigt bolag till ett annat i Sverige anmälningspliktigt bolag
inte ska ingå i den avgiftsgrundande omsättningen. PTS anser att
grossistförsäljning som sker till bolag som inte är anmälningspliktiga i
Sverige eller utomlands därmed ska ingå i den avgiftsgrundande
omsättningen även om den sker inom samma operatör.

Statliga bidrag

Ett statligt bidrag är normalt inte en intäkt som uppstått på grund av att
företaget fakturerat köparen för en utförd vara eller tjänst. PTS anser att
statliga bidrag i sådana fall inte ska ingå i den avgiftsgrundande
omsättningen.