Regler om utlämning av uppgifter till brottsbekämpande myndigheter

Vid utlämning av uppgifter till brottsbekämpande myndigheter gäller särskilda regler för när och hur uppgifterna ska utlämnas och ersättning till operatörerna. Från den 1 augusti 2022 ändras reglerna och kraven skärps.

Kraven på utlämning av uppgifter till brottsbekämpande myndigheter regleras i bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation (LEK). I samband med att nya regler träder i kraft den 1 augusti 2022, upphör tidigare bestämmelser om utlämnande av uppgifter som lagras för brottsbekämpande ändamål eller är föremål för ett föreläggande om bevarande att gälla.

Reglerna i korthet

Här är en kort sammanfattning av vad reglerna från den 1 augusti 2022 innebär. 

  • Ökat krav på skyndsamhet som innebär att relevanta uppgifter för brottsbekämpning ska lämnas ut utan dröjsmål och på ett sådant sätt att utlämnandet inte röjs.
  • Krav på format: Uppgifter som lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter ska vara sammanställda på ett strukturerat sätt så att de enkelt kan komma till användning i det brottsbekämpande arbetet.
  • Rätt till ersättning: Operatörer har rätt till ersättning för de uppgifter som utlämnas till brottsbekämpande myndigheter.

Uppgifter som ska utlämnas för brottsbekämpande ändamål:

  • Datalagrade uppgifter och bevarade uppgifter.
  • Hemlig avlyssning både i realtid och historiskt.
  • Hemlig övervakning i realtid.
  • Uppgifter som används i operatörernas verksamhet som inte är datalagrade.
  • Lokaliseringsuppgifter som inte är trafikuppgifter.

Reglerna kommer även att gälla för uppgifter som utlämnas vid efterforskning av försvunna personer.

Ökat krav på skyndsamhet

Kravet på skyndsamhet utvidgas från den 1 augusti 2022. Kravet som gällt för utlämnande av abonnentuppgifter, uppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål eller uppgifter som omfattats av ett föreläggande om bevarande kommer att gälla för samtliga relevanta uppgifter för brottsbekämpande ändamål samt uppgifter om försvunna personer. Detta innebär att skyndsamhetskravet omfattar uppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål, historiska uppgifter som lagrats för egna ändamål, uppgifter som omfattas av föreläggande av bevarande samt uppgifter som hämtas in i realtid och som kan avse både innehållet i ett meddelande och uppgifter om ett meddelande.

Utan onödigt dröjsmål

Av en bestämmelse i LEK framgår att, när den som bedriver verksamhet som ska anmälas enligt 2 kap. 1 § LEK lämnar ut uppgifter som avses i 9 kap. 31 § första stycket till Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Åklagarmyndigheten eller någon annan myndighet som ska ingripa mot brott, ska utlämnandet, om uppgifterna gäller brottslig verksamhet eller misstanke om brott, göras utan onödigt dröjsmål och på ett sådant sätt att utlämnandet inte röjs.

Samtidigt upphör de särskilda bestämmelserna om utlämnande av uppgifter som lagras för brottsbekämpande ändamål eller är föremål för ett föreläggande om bevarande. Genom ändringen förtydligas och regleras samtliga utlämnanden i en och samma bestämmelse.

Ingen specifik tidsgräns

Som framgår av bestämmelsen anges ingen specifik tidsgräns för när uppgifterna ska lämnas ut. Tolkningen av hur snabbt ett utlämnande ska ske kan således variera mot bakgrund av hur stort behovet av skyndsamhet är och de tekniska förutsättningarna för ett utlämnande i det enskilda fallet. 

PTS har mandat att meddela närmare föreskrifter om vilken grad av skyndsamhet som ska krävas vid olika typer av utlämnanden (enligt 9 kap. 13 § första stycket 1 Förordningen om elektronisk kommunikation).

För mer information, se sid 56 i regeringens proposition, ”Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter”, prop. 2021/22:183.

Krav på format

Uppgifter som lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter ska ordnas och göras tillgängliga i ett format som gör att de enkelt kan tas om hand. Enligt kraven på format som gäller från den 1 augusti 2022 ska uppgifterna inte enbart vara läsbara, utan vara sammanställda på ett sådant strukturerat sätt att de enkelt kan komma till användning i det brottsbekämpande arbetet.

Problem med ostrukturerade uppgifter

Anledningen till att kraven på format skärps är att regeringen har uppmärksammat att det finns ett problem i samband med att ostrukturerade uppgifter lämnas i olika format och har därför föreslagit skärpta krav på i vilken form som uppgifterna ska lämnas ut.

PTS har mandat att meddela närmare föreskrifter om vilken grad av skyndsamhet som ska krävas vid olika typer av utlämnanden (enligt 9 kap. 13 § första stycket 1 Förordningen om elektronisk kommunikation).

Projekt för gemensamt format för historiska uppgifter

De större mobiloperatörerna har samverkat med Polismyndigheten i ett projekt som syftar till att standardisera det format som används vid utlämnande av uppgifter, det så kallade FILT-projektet (Formaterad Inhämtning Leverans Teleoperatörer). Syftet med projektet är att komma överens om ett gemensamt format som ska användas vid utlämning av historiska uppgifter om elektronisk kommunikation.

Rätt till ersättning

Operatörer har rätt till ersättning för de uppgifter som utlämnas till brottsbekämpande myndigheter. Mer information om ersättningsreglerna finns på följande webbsida: Ersättning vid utlämning av uppgifter | PTS