Remiss av föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2022:3) om förmedling av nödkommunikation och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst

Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår ändringar i föreskrifterna (PTSFS 2022:3) om förmedling av nödkommunikation och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst (nödkommunikationsföreskrifterna). Besvara remissen senast den 22 april 2024.

Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår ändringar i föreskrifterna (PTSFS 2022:3) om förmedling av nödkommunikation och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst (nödkommunikationsföreskrifterna).

Föreskrifterna kompletterar bestämmelsen om nödkommunikation i 7 kap. 35 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation (LEK) och LEK införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (kodexen).

Det nu aktuella förslaget att ändra nödkommunikationsföreskrifterna föranleds av en delegerad förordning (112-förordningen) som meddelats av EU-kommissionen med stöd av artikel 109.8 i kodexen.

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

PTS bereder er härmed tillfälle att yttra er över bilagda föreslagna föreskrifter, samt konsekvensutredning.

Om ni önskar yttra er ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 22 april 2024. PTS emotser svaren i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Ange följande i ämnesraden: Nödkommunikation och lokaliseringsuppgifter – ändring i PTS föreskrifter (2022:3) – Dnr. 24-3091

Remissdokument

Förslag på föreskrifter (pdf,nytt fönster)

Konsekvensutredning (pdf, nytt fönster)