Telefoni & internet


29 mars 2019


29 mars 2019


29 mars 2019


Svara senast 11 mars 2019.

18 februari 2019


Svara senast 4 mars 2019.

11 februari 2019


Skriftligt yttrande senast 7 november 2018.

12 oktober 2018


Operatörer är skyldiga att rapportera störningar eller avbrott till Post- och telestyrelsen (PTS). PTS har tagit fram förslag till ändringar av befintliga föreskrifter och allmänna råd om incidentrapportering.

31 augusti 2018


PTS vänder sig nu till marknadens aktörer och övriga intressenter med en inbjudan att lämna synpunkter på PTS utkast till beslut.

18 juni 2018


PTS samråd med EU-kommissionen om ändring av beslut till följd av en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

5 juni 2018


Inkomna samråd nu publicerade.

22 februari 2018