Undantag för lagringsskyldighet

PTS har vissa begränsade möjligheter att bevilja undantag från skyldigheten att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål.

PTS har i vissa enskilda fall möjlighet att bevilja undantag från skyldigheten att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål.

Beslutet får förenas med villkor och kan återkallas.

Prövningen av undantag ska ske genom en avvägning mellan nyttan för brottsbekämpande myndigheter och de kostnader, eller andra negativa effekter, som skyldigheten innebär för leverantören.

Att begära undantag

Det är leverantören som ska visa på de omständigheter som talar för att denne ska få ett undantag. Leverantören bör även visa varför det inte är möjligt att någon annan utför lagringen. PTS ska höra med Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen innan beslut om undantag.

Begäran om undantag skickas till:

Post- och telestyrelsen (PTS)
Box 6101
102 32 Stockholm

Eller till e-postadress: pts@pts.se

PTS meddelar beslut

PTS får endast besluta om undantag om det finns synnerliga skäl.
Beslutet om undantag kan vara förenat med villkor. PTS får även återkalla undantaget.

PTS beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm.