Myndigheter inom området digital delaktighet

Här listar vi myndigheter som har ett mer eller mindre uttalat ansvar för frågor om digital tillgänglighet.

Mer information om PTS ansvar och verksamhet på det här området finns att läsa under PTS uppdrag och roll.

arrow Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) bildades hösten 2018 med uppdrag att samordna och stödja statliga myndigheters, kommuners och landstings digitalisering. Syftet är att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

DIGG har bland annat ansvar för tillsyn och främjande av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, som även kallas webbtillgänglighetsdirektivet. Som en del av det uppdraget tillhandahåller DIGG Vägledningen för webbutveckling, webbriktlinjer.se. Vägledningen ger rekommendationer för hur offentlig sektors webb bör utformas, bland annat för att vara tillgänglig för så många som möjligt oavsett funktionsförmåga.

DIGG ansvarar också för gemensamma infrastrukturfrågor för offentlig sektors förvaltning. Där ingår bland annat frågor om e-legitimation och e-underskrift, Mina meddelanden, e-handelsfrågor och e-faktura.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

arrow Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) tar emot anmälningar om diskriminering. Funktionsnedsättning är en diskrimineringsgrund, det vill säga det är förbjudet att diskriminera någon utifrån att denne har en funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är en diskrimineringsform, vilket innebär att det är diskriminering när skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

arrow Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) arbetar med att tillgängliggöra litteratur och samhällsinformation för personer med funktionsnedsättning. De arbetar även med att främja att innehåll i litteratur och samhällsinformation görs tillgängligt direkt av förlagen eller utgivaren.

Myndigheten för tillgängliga medier står bakom Legimus, ett digitalt bibliotek som tillhandahåller tillgänglig litteratur. För att skapa konto på Legimus ska man vända sig till sitt lokala bibliotek. De arbetar även med bland annat lättläst litteratur, talböcker och litteratur på teckenspråk.

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

arrow Myndigheten för delaktighet (MFD)

Myndigheten för delaktighet (MFD) ansvarar för uppföljning och främjande av den svenska funktionshinderspolitiken. I det uppdraget ingår bland annat att samverka med myndigheter, kommuner och landsting.

MFD informerar bland annat om tillgänglighet och universell utformning, samt om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten har tagit fram verktyget Fokus delaktighet. Fokus delaktighet är ett verktyg som ska underlätta myndigheters arbete med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Verktyget stöttar i arbetet med att förbättra tillgängligheten i verksamheten, i lokalerna och i information och kommunikation. 

MFD:s webbsidor om teknik för kommunikation riktar sig mot både personer med funktionsnedsättning och organisationer. Den innehåller information om hjälpmedel, tillgänglighet, tjänster och vart man vänder sig för att underlätta att kommunicera på distans för personer med hörselnedsättning, dövblindhet och döva personer.

Myndigheten för delaktighet (MFD)

 

arrow Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) arbetar för att alla barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, har rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och att nå målen för sin utbildning. Myndigheten erbjuder kostnadsfritt stöd i form av kunskap och kompetensutveckling över hela Sverige inom specialpedagogik. I det ingår bland annat stöd om användning av digitala verktyg för lärande. Stödet riktas framför allt till skolhuvudmän inom förskolan, skolan och vuxenutbildning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

arrow Myndigheten för press, radio och tv (MPRT)

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) ansvarar bland annat för frågor om mediestöd (tidigare kallat presstöd), samt regler för radio- och tv-sändningar. Mediestöd är statsstöd till medier och en del mediestöd är förenade med villkor om att medierna ska främja tillgänglighet av det redaktionella innehållet för personer med funktionsnedsättning.

Bland reglerna för tv-sändningar ingår bland annat att tv-kanalerna ska främja ökad tillgänglighet till innehållet i tv-sändningar. Exempel på sådan tillgänglighet är undertexter, syntolkning, teckenspråkstolkning och uppläst textremsa.

Myndigheten för press, radio coh tv (MPRT)