Anmälningsplikt

Enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation (LEK) måste alla som avser att tillhandahålla vissa elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster göra en anmälan till PTS innan de påbörjar verksamheten. Anmälda aktörer ska även betala vissa avgifter.

Bestämmelser om anmälningsplikt finns i lagens 2 kap. och beskrivs närmare i regeringens proposition 2021/22:136 ”Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation” (s. 125-129 och 413).

Vad är elektronisk kommunikation

Elektronisk kommunikation utgörs av elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster.

Elektroniska kommunikationsnät kan något förenklat delas in i elektroniska kommunikationsnät, allmänna elektroniska kommunikationsnät och anmälningspliktiga allmänna elektroniska kommunikationsnät.

Elektroniska kommunikationstjänster kan något förenklat delas in i elektroniska kommunikationstjänster och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

Särskilt för anmälningspliktiga aktörer av elektronisk kommunikation

De aktörer inom elektronisk kommunikation som är anmälningspliktiga ska betala en årlig avgift för den anmälningspliktiga verksamheten och en avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen. Vissa aktörer ska dessutom betala en avgift för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation, så kallad beredskapsavgift samt en avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen. För mer information se,  Avgifter för anmälningspliktig verksamhet.

De aktörer av elektronisk kommunikation som är anmälningspliktiga omfattas generellt av fler skyldigheter enligt LEK än de aktörer som enbart tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster.