Vem gör vad?

Bredbandsutbyggnaden involverar en mängd olika aktörer.

Först och främst är det marknadens aktörer, det vill säga operatörer och konsumenter. Det offentliga får endast involveras där det finns marknadsmisslyckanden, det vill säga där marknadens aktörer inte räcker till.

EU har bestämt de yttre gränserna för när offentliga organ i Sverige får ge offentligt stöd. EU har också bestämt vad om blir konsekvenserna för om offentligt stöd utbetalas felaktigt. EU kan avsätta medel för bredbandsutbyggnad i sina fonder.

Frågor som rör främjande av bredbandsutbyggnad: pts@pts.se

Vem gör vad?

arrow Regering/riksdag

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för bredbandsutbyggnaden med målet att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Statens roll är att se till att marknaden fungerar effektivt och att förutsättningar för att driva verksamhet är goda i hela landet. Staten är även köpare av tjänster i bredbandsinfrastrukturer. Regering/riksdag beslutar om statliga medel för stöd och förhandlar med EU om EU-medel. Regeringen utformar den förordning som anger villkoren för  bredbandsstöd.

arrow Jordbruksverket

Jordbruksverket utformar detaljerna i stödreglerna för landsbygdsprogrammet där man kan få stöd för utbyggnad av accessnät, det vill säga det nät som ansluter slutanvändarna

arrow Regioner eller länsstyrelser

Regioner eller länsstyrelser har i  uppdrag att främja utbyggnaden så att regeringens bredbandsmål nås. De regionalt utvecklingsansvariga har eller kommer att tillsätta  bredbandskoordinatorer som ska främja utbyggnaden i området genom bland annat  samverkan och information.

arrow Länsstyrelserna

Länsstyrelserna handlägger de enskilda ansökningarna enligt landsbygdsprogrammet.

arrow Tillväxtverket

Tillväxtverket utformar detaljerna i stödreglerna för stöd till ortssammanbindande nät, det vill säga nät som sammanbinder accessnät till, förenklat, internet. Tillväxtverket handlägger även  sådana ansökningar.

arrow PTS

PTS är sektorsmyndighet som tilldelar spektrum och  bidrar med expertkunskap. Vi arbetar bland annat med att öka robustheten i näten och med främjandeaktiviteter för att öka bredbandsutbyggnaden.

arrow Bredbandsforum

Bredbandsforum främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad, bland annat genom arbetsgrupper.

arrow Kommunerna

Kommunerna är bland annat markägare, tillståndsgivare och ägare till stadsnät. Kommunerna kan genom bredbandsstrategier och handling främja och underlätta utbyggnad. Kommuner söker ibland bredbandsstöd. Kommuner är även köpare av tjänster som kräver bredbandsinfrastrukturer.

arrow Byanät

Byanät är lokala initiativ från konsumenter för att bygga bredband. Söker ofta stöd inom landsbygdsprogrammet för sin utbyggnad.