Tystnadsplikt i postlagen

Postlagens regler om tystnadsplikt ändras. Ändringarna träder i kraft den 2 januari 2023. Ändringarna innebär att nya regler om tystnadsplikt införs i postlagen vilka berör medarbetare hos kurirföretag och befordringsföretag.

Ändringarna innebär också att reglerna om tystnadsplikt för postoperatörer ändras så att det blir möjligt att bryta tystnadsplikten i fler situationer än vad som gäller idag. Utöver detta ges medarbetare i postverksamhet möjlighet att under vissa förutsättningar på eget initiativ bryta tystnadsplikten.

Ta del av hela postlagen här.

Regeringens proposition finns här: Regeringens proposition 2021/22:259 "Åtgärder för att förhindra illegal handel via post".

arrow Allmänna frågor om tystnadsplikten.

Vad innebär tystnadsplikt?

Vilka specifika uppgifter som är skyddade av tystnadsplikt, och som medarbetare alltså inte får sprida, varierar och beror på vilken bestämmelse som gäller i just det aktuella fallet.

Vem omfattas av reglerna om tystnadsplikt?

Reglerna om tystnadsplikt gäller för alla som på något sätt är verksamma hos en postoperatör eller ett kurir- eller befordringsföretag och som kommer i kontakt med uppgifter som omfattas av tystnadsplikt. Till exempel gäller tystnadsplikten för anställda, men även inhyrd personal eller personal hos uppdragstagare eller andra som på något sätt är verksamma hos aktören i fråga.

På denna sida används begreppet medarbetare som ett samlingsbegrepp för samtliga som omfattas av tystnadsplikt.

Vad kan hända om jag bryter mot tystnadsplikten?

Att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikt är ett brott. Den som obehörigen lämnar ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikt kan alltså bli dömd för detta i domstol. 

Vad gäller för mig som är postoperatör, kurirföretag eller befordringsföretag?

Reglerna medför vissa skyldigheter för aktörerna i fråga, alltså den som bedriver postverksamhet, kurirföretag eller befordringsföretag. Den som bedriver sådan verksamhet har en skyldighet att se till att medarbetare i verksamheten

  • får utbildning om reglerna och
  • att det finns riktlinjer för hur uppgifter som omfattas av tystnadsplikt ska hanteras.

Vad kan hända om en aktör inte uppfyller sina skyldigheter?

PTS är tillsynsmyndighet avseende reglerna i postlagen, inklusive reglerna om tystnadsplikt. Här kan du läsa mer om hur PTS arbetar med tillsyn på postområdet.

PTS utövar tillsyn över att postoperatörer, kurirföretag och befordringsföretag uppfyller sina skyldigheter enligt reglerna. PTS kan i sin tillsyn ställa frågor och göra tillsynsbesök hos berörda aktörer.

För det fall en aktör inte uppfyller sina skyldigheter kan PTS förelägga aktören att vidta vissa åtgärder för att uppfylla kraven. Föreläggandet kan förenas med vite. Detta betyder att om aktören inte vidtar åtgärderna kan denne bli skyldig att betala vitet.

Kan jag få ersättning för att jag hjälper brottsbekämpande myndigheter att lösa brott?

Det finns inte några regler i postlagen som ger postoperatörer, kurirföretag, befordringsföretag eller medarbetare hos dessa någon rätt till ersättning.

arrow Vad gäller inom postverksamhet?

Vad är en postoperatör?

Det krävs tillstånd att bedriva postverksamhet. Det är PTS som meddelar sådana tillstånd. Vilka aktörer som har tillstånd att bedriva postverksamhet ser du här.

Vilka uppgifter omfattas av tystnadsplikten?

En rad uppgifter omfattas av reglerna om tystnadsplikt i postverksamhet. Exakt vilka uppgifter som omfattas framgår av 5 kap. 1, 2 och 3 §§ postlagen.

Tystnadsplikten omfattar exempelvis uppgifter om brev som skickas inom verksamheten. Såväl innehållet i breven som de kommunicerande parternas identitet omfattas av tystnadsplikten.

Tystnadsplikten omfattar också uppgifter som exempelvis handlar om att någon av de brottsbekämpande myndigheterna vidtar vissa tvångsåtgärder i förhållande till en försändelse. Till exempel kan detta röra sig om att Tullverket beslutar att en försändelse ska hållas kvar av postoperatören i väntan på att tjänstemän från Tullverket ska kunna undersöka försändelsen.

Tystnadsplikten omfattar vidare uppgifter som handlar om att hålla kvar eller beslagta försändelser enligt 27 kapitlet rättegångsbalken.

Tystnadsplikten träffar medarbetare som i praktiken kan komma att verkställa de beslut från brottsbekämpande myndigheter som nämns ovan.

Hur kan jag som postoperatör säkerställa att jag uppfyller de krav som gäller?

Postoperatörer ska se till medarbetare får information och utbildning i exempelvis vilka uppgifter som omfattas av tystnadsplikt och i vilka situationer det är möjligt att bryta tystnadsplikten och lämna uppgifter till någon av de brottsbekämpande myndigheterna.

Postoperatörer behöver också se till att det finns rutiner som gäller exempelvis hur uppgifter som omfattas av tystnadsplikt ska hanteras i verksamheten och hur utlämnande av uppgifter till brottsbekämpande myndigheter ska gå till.

När kan en postoperatör bryta tystnadsplikten?

En postoperatör är skyldig att lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheten när postoperatören får en begäran om detta från en sådan myndighet.

Några exempel på brottsbekämpande myndigheter är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket men även Kustbevakningen, Skatteverket och Försvarsmakten.

När kan en medarbetare i postverksamhet bryta tystnadsplikten?

I vissa situationer kan medarbetare på eget initiativ lämna uppgifter till en brottsbekämpande myndighet.

Detta får göras om medarbetaren kommer i kontakt med ett brev eller paket med misstänkt olagligt innehåll. För att det ska vara tillåtet för medarbetaren att bryta tystnadsplikten krävs att det för brottet i fråga är föreskrivet fängelse.

Postoperatören som bedriver verksamheten har ett ansvar att se till att medarbetaren får utbildning om reglerna så att medarbetaren vet i vilka situationer det är möjligt att lämna ut uppgifter om misstänkta brev eller paket. Postoperatören ska också se till att det finns riktlinjer för hur uppgifter som omfattas av tystnadsplikt ska hanteras och rutiner avseende hur uppgiftslämnande till brottsbekämpande myndigheter ska gå till.

Det är viktigt att poängtera att medarbetare har en möjlighet att lämna uppgifter – medarbetaren har dock inte någon skyldighet att göra detta.

Hur vet jag som medarbetare vilka brott är det föreskrivet fängelse för?

Postoperatörer har en skyldighet att se till att medarbetare får information och utbildning i avseende vilka situationer det är möjligt att bryta tystnadsplikten och lämna uppgifter till någon av de brottsbekämpande myndigheterna.

Postoperatörer har en skyldighet att se till att det finns rutiner i verksamheten som gäller exempelvis hur du som medarbetare bör gå tillväga om du kommer i kontakt med brev eller paket med misstänkt olagligt innehåll.

arrow Vad gäller för befordringsföretag?

Vad är ett befordringsföretag?

Det är många aktörer som faller in under begreppet befordringsföretag. Befordringsföretag är

  • företag som bedriver postverksamhet (alltså postoperatörer), och
  • företag som bedriver annan verksamhet där brev, paket eller andra försändelser befordras (här ingår också kurirföretag).

Exempelvis omfattas alla som deltar i verksamheten hos åkeri- och budföretag. Även järnvägsföretag som befordrar brev, paket eller andra försändelser omfattas.

Vilka uppgifter omfattas av tystnadsplikten?

En rad uppgifter omfattas av de regler om tystnadsplikt som gäller för befordringsföretag. Exakt vilka uppgifter som omfattas framgår av 5 kap. 3 § postlagen.

Tystnadsplikten omfattar uppgifter som har att göra med beslut som fattas enligt rättegångsbalkens regler att hålla kvar eller beslagta en försändelse.

Tystnadsplikten omfattar också uppgifter som har att göra med beslut som fattas av brottsbekämpande myndigheter angående rätten att undersöka, öppna, granska eller hålla kvar försändelser enligt vissa bestämmelser.

Tystnadsplikten träffar medarbetare som i praktiken kan komma att verkställa de beslut som nämns ovan.

Hur kan jag som befordringsföretag säkerställa att jag uppfyller de krav som gäller?

Befordringsföretag ska se till att berörd personal får information och utbildning i exempelvis vilka uppgifter som omfattas av tystnadsplikt. Företagen ska också se till att det finns riktlinjer för hur uppgifter som omfattas av tystnadsplikt ska hanteras och att eventuella uppdragstagaren informeras om regleringen.

arrow Vad gäller för kurirföretag?

Vad är ett kurirföretag?

Kurirföretag är sådana befordringsföretag som har egna sorteringscentraler och som ombesörjer hela transporten av en försändelse utan mellanhänder i transporten. Budföretag är ett exempel på kurirföretag.

Vilka uppgifter omfattas av tystnadsplikten?

En rad uppgifter omfattas av de regler om tystnadsplikt som gäller för kurirföretag. Exakt vilka uppgifter som omfattas framgår av 5 kap. 2 och 3 §§ postlagen.

Tystnadsplikten omfattar exempelvis uppgifter som har att göra med att Tullverket beslutar att en försändelse ska hållas kvar av kurirföretaget i väntan på att tjänstemän från Tullverket kan undersöka försändelsen. Tystnadsplikten gäller också för ett beslut att en viss försändelse ska beslagtas.

Tystnadsplikten omfattar vidare uppgifter som har att göra med beslut som fattas enligt rättegångsbalkens regler att hålla kvar eller beslagta en försändelse.

Tystnadsplikten omfattar också uppgifter som har att göra med beslut som fattas av någon av de brottsbekämpande myndigheterna angående rätten att undersöka, öppna, granska eller hålla kvar försändelser enligt vissa bestämmelser.

Tystnadsplikten träffar medarbetare i verksamheten som kan komma att verkställa de beslut som nämns ovan.

Hur kan jag som kurirföretag säkerställa att jag uppfyller de krav som gäller?

Kurirföretag ska se till att berörd personal får information och utbildning i exempelvis vilka uppgifter som omfattas av tystnadsplikt. Företagen ska också se till att det finns riktlinjer för hur uppgifter som omfattas av tystnadsplikt ska hanteras och att eventuella uppdragstagaren informeras om regleringen.