Undantag från krav om redundans och reservkraft

Tillhandahållare har möjlighet att få undantag från vissa av kraven i PTS föreskrifter om säkerhet i nät och tjänster. Ansökan måste göras, och det finns fyra olika grunder på vilka myndigheten kan medge undantag.

Möjligheten att ansöka om undantag gäller endast för kraven på redundans och reservkraft (3-10 §§ i kap 11) samt från den 1 augusti 2022 då föreskrifterna börjar gälla.

PTS har bedömt vilken skyddsnivå som krävs för att en tillhandahållares verksamhet ska uppnå en lämplig nivå av säkerhet i nät och tjänster i förhållande till riskerna för incidenter och samhällets behov av säker elektronisk kommunikation.

Det kan inte uteslutas att det kan finnas enstaka fall då vidtagande av en föreskriven åtgärd är olämplig, oproportionerlig eller strider mot annan reglering. 

Eftersom PTS redan har bedömt kravens lämplighet torde det dock endast vara i enskilda, begränsade fall som undantag kan medges.

Fyra grunder för undantag

Det finns fyra olika grunder på vilka PTS kan medge undantag från en förskriven åtgärd (11 kap. 11 §).

Oproportionerliga kostnader

Den första undantagsgrunden är om åtgärderna enligt 3-10 §§ i det enskilda fallet skulle få konsekvenser som är oproportionerliga i förhållande till kostnader förenade med åtgärden.

Ange i ansökan vilka kostnader den föreskrivna åtgärden skulle medföra. Ju mer precis angivelse av kostnaderna desto bättre. Kostnaderna bör särredovisas för olika poster. Kostnadsuppskattningar kan godtas i fall då mer precisa kostnader inte kan beräknas.

Olämpliga konsekvenser kopplat till tillgänglig teknik

Den andra undantagsgrunden är om åtgärderna enligt 3-10 §§ i det enskilda fallet skulle få konsekvenser som är olämpliga med hänsyn till tillgänglig teknik.

Ange i ansökan vilken teknik som är aktuell för den föreskrivna åtgärden. Till exempel genom angivelse av vilka olika tekniska lösningar som skulle kunna uppfylla kravet och de tekniska lösningar som saknas eller svårligen kan införskaffas på marknaden för att tillhandahållaren ska kunna uppfylla kravet

Olämpliga konsekvenser kopplat till annan reglering

Den tredje grunden på vilken PTS kan medge undantag är om åtgärderna enligt 3-10 §§ i det enskilda fallet skulle få konsekvenser som är olämpliga med hänsyn till annan reglering. Med reglering avses främst lagar och förordningar.

Ange i ansökan vilken annan reglering som åberopas som hinder för vidtagande av en föreskriven åtgärd. Ange regleringens fullständiga beteckning och referera till specifika bestämmelser som åberopas.

Bifoga utdrag på bestämmelser som åberopas. Redogör också för bedömningen som gjorts avseende att åtgärden inte kan utföras utan att strida mot den åberopade regleringen.

Oproportionerliga konsekvenser kopplat till beslut om avveckling

Den fjärde undantagsgrunden är om åtgärderna enligt 3-10 §§ i det enskilda fallet skulle få konsekvenser som är oproportionerliga med hänsyn till att berörda tillgångar eller förbindelser omfattas av beslut om avveckling.

Bifoga det beslut om avveckling som åberopas i ansökan om undantag. Beslutet bör vara undertecknat av behörig beslutsfattare och referera till samtliga tillgångar eller förbindelser som omfattas av beslutet, samt innefatta tidsplan för avvecklingen och andra omständigheter som kan vara av vikt för bedömningen om undantag.

Om undantag medges ska alternativa och begränsande åtgärder vidtas

Om undantag medges ska lämpliga alternativa åtgärder vidtas för att begränsa negativa effekter av att den föreskrivna åtgärden inte vidtas.

Vad kan en ansökan omfatta?

En ansökan om undantag kan omfatta en grupp av tillgångar eller förbindelser, under förutsättning att en sådan grupp endast omfattar likadana tillgångar eller förbindelser och att förhållandena för dessa i övrigt är desamma, såsom riskerna förknippade med tillgångarna eller förbindelserna.

Det innebär till exempel att två likadana tillgångar som är placerade på helt olika geografiska platser i regel inte kan omfattas av samma ansökan om undantag (enligt grund ett, två eller fyra), i och med att riskerna för tillgångarna då inte torde vara desamma.

Skicka ansökan till PTS

Ansökan skickas via e-post till pts@pts.se. En tillhandahållare som ansöker om undantag bör vara så tydlig och uttömmande som möjligt i sin ansökan.

Det här ska ansökan innehålla

I ansökan ska tillhandahållaren redogöra för följande:

  • Vilka åtgärdskrav som ansökan avser.
  • Varför åtgärden är oproportionerlig eller olämplig.
  • Vilka alternativa och begränsande åtgärder som tillhandahållaren avser att vidta.

Ansökan ska även innehålla en bedömning av hur säkerheten i nät och tjänster påverkas av att föreskrivna åtgärder inte vidtas.

Åtgärdskrav som ansökan avser

Ange vilket eller vilka åtgärdskrav i 3-10 §§ i 11 kap. i föreskrifterna som ansökan om undantag avser.

Ange varför åtgärden är oproportionerlig eller olämplig

Beskriv utförligt på vilket sätt åtgärden är oproportionerlig eller olämplig.

Redogörelse för alternativa och begränsande åtgärder

Beskriv utförligt de för åtgärder som ska vidtas för att begränsa de negativa effekterna av att den föreskrivna åtgärden inte vidtas. Ange tidsplan för vidtagande av alternativa åtgärder.

Bedömning av hur säkerheten i nät och tjänster påverkas av utebliven åtgärd

Bifoga en bedömning av hur säkerheten i nät och tjänster påverkas om den föreskrivna åtgärden inte vidtas i det enskilda fallet. Redogörelsen ska innehålla en bedömning av vilka negativa eller positiva effekter för säkerheten i nät och tjänster som en utebliven föreskrivna åtgärden skulle medföra.

Ange även om och på vilket sätt de alternativa åtgärderna kommer att påverka säkerheten i nät och tjänster. Komplettera vid behov med statistiskt underlag.

Bifoga även aktuell dokumenterad riskanalys inklusive riskbedömning för den aktuella tillgången eller förbindelsen.

Komplettera vid behov med de skriftliga förklaringar som krävs för förståelse av analysen och riskbedömningen. Riskanalysen ska uppfylla de krav som uppställs i 5 kap. i föreskrifterna.

Skicka ansökan till PTS

Ansökan skickas via e-post till pts@pts.se. En tillhandahållare som ansöker om undantag bör vara så tydlig och uttömmande som möjligt i sin ansökan.

PTS beslut

PTS bedömer självständigt, baserat på det underlag som tillhandahållaren skickar in, om det föreligger grund för undantag. Beslutet om undantag kan vara förenat med villkor och vara tidsbegränsat.

Överklaga PTS beslut

PTS beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagan ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 6101, 102 32 Stockholm.

PTS säkerhetsföreskrifter

Information om möjligheten att ansöka om undantag finns i kapitel 11 i PTS säkerhetsföreskrifter.