Byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst

En slutanvändare ska kunna byta tillhandahållare av internetanslutningstjänst med ett avbrott i tjänsten på högst en arbetsdag i de fall det är tekniskt genomförbart. När bytet avslutats upphör slutanvändarens avtal med den överlämnande tillhandahållaren att gälla.

Reglerna som finns i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och i PTS föreskrifter syftar till att öka rörligheten på marknaden till nytta för konkurrensen, genom att undanröja de hinder som kan uppstå när en slutkund vill byta till en ny tillhandahållare. Tanken är att bland annat tillgång till information i rätt tid bör öka slutanvändarnas förtroende för byten.

Regler för ett smidigare byte

Vid ett byte ska tillhandahållarna se till att en slutanvändare göra bytet med max en arbetsdags avbrott i tjänsten. Vidare ska de båda tillhandahållarna se till att hålla slutanvändaren informerad inför och under bytesprocessen, som leds av den mottagande tillhandahållaren. Om slutanvändaren inte själv har sagt upp sin tjänst ska den överlämnande tillhandahållaren se till att tjänsten sägs upp i samband med att tjänsten avslutas. Det finns också möjlighet för konsumenter att i samband med byte få återbetalning för förhandsbetalda tjänster.

Bestämmelserna innebär inte en rättighet för slutanvändaren att fritt välja tillhandahållare utan förutsätter att tillhandahållaren faktiskt kan tillhandahålla tjänsten. Avsikten är att säkerställa att bytet sker smidigt i det fall slutanvändaren avtalat med en annan tillhandahållare som ska leverera tjänsten.

Med byte avses i PTS föreskrifter sådana byten där det finns ett tekniskt beroende mellan den nya och den befintliga tjänsten. Det vill säga att för att den mottagande tillhandahållaren ska kunna aktivera sin tjänst till slutanvändaren, så behöver den överlämnande tillhandahållaren upphöra med sin tjänst.

Vilka omfattas av bestämmelserna?

Bestämmelsernas skyldigheter riktar sig till tillhandahållare av internetanslutningstjänster, som ska se till att bestämmelserna efterlevs. Bestämmelserna medför också rättigheter för slutanvändare generellt, och för konsumenter när det gäller rätten till återbetalning av förhandsbetalda tjänster.

Förtydliganden i PTS föreskrifter

PTS har meddelat föreskrifter (PTSFS 2022:5) som förtydligar bestämmelsen i LEK samt direkt genomför delar av EU:s direktiv (kodexen). PTS föreskrifter syftar till att förtydliga för de marknadsaktörer som tillhandahåller internetanslutningstjänster på vilket sätt de ska efterleva de aktuella skyldigheterna.