Beslut och utbetalning av stödmedel år 2021

På den här webbsidan hittar du information om vad som sker under handläggningen av bredbandsstödsansökningar för utlysningsperioden 2021.

Vad händer nu?

Handläggningen av inkomna ansökningar påbörjas den 10 augusti och beräknas pågå till och med mitten av december. Då bredbandsstödet är styrt till 2021 innebär det att både beslut och utbetalningar behöver hanteras innan årsskiftet.

Det är viktigt att en kontaktperson för ansökan är uppmärksam på eventuella meddelanden i PTS portal samt telefonkontakt från PTS handläggare från och med den 10 augusti. I de fall PTS behöver förtydliganden  gällande information i stödansökan eller något av de sökta utbyggnadsprojekten, kommer PTS att fråga om komplettering med begränsad svarstid.

När fattas beslut?

Nedan kan du se en grov tidslinje över när vad sker i handläggingen. När beslut har fattats skickas det ut via PTS Portal till stödsökande. Kom ihåg att beslut kan fattas vid flera tillfällen under hösten!

  • September

Granskning av sökande avrundas

Projektgranskning utifrån principer i utlysningsunderlaget

  • Oktober

Projektgranskning fortskrider

  • November

Majoritet av beviljade projekt får besked

Utbetalningar påbörjas

  • December

Alla sökande får besked om alla kvarstående projekt

Beviljade projekt har officiellt startdatum.

När får vi våra pengar?

Utbetalningar för beviljade utbyggnadsprojekt kan komma löpande under hösten. Utbetalningarna sker kopplat till utbyggnadsprojekten, inte aktören. Det innebär att en aktör kan få utbetalningar vid flera olika tillfällen, om ansökan innehåller flera projekt som blir beviljade stödmedel.

Hur går handläggningen till?

Inledningsvis kommer PTS att granska om den sökande aktören uppfyller kraven för att få ansöka om stöd och att PTS krav på en stödansökan uppfylls. Här kontrolleras bland annat aktörens juridiska och ekonomiska ställning och tidigare erfarenhet av bredbandsutbyggnad.

När själva stödansökningar har bedömts påbörjas granskningen av de utbyggnadsprojekt som ingår i ansökningarna. Projekt inom respektive landsdel (Norrland, Svealand och Götaland) konkurrerar med varandra.

Hur fungerar interaktionen mellan stödsökande och PTS under tiden?

Under handläggningstiden kommer interaktionen mellan PTS och stödsökande i huvudsak ske i PTS portal där frågor och kompletteringar skickas in. Notera att den person som är angiven som kontaktperson i ansökan behöver vara tillgänglig på e-post, så att PTS snabbt kan komma i kontakt med er om det finns ett behov av kompletteringar. Då PTS kommer påbörja handläggningen av 2021 års ansökningar direkt från den 10 augusti kan det komma fråga om komplettering från PTS till stödsökande redan under augusti månad.