Beslut och utbetalning av stödmedel år 2021

På den här webbsidan hittar du information om handläggning och tilldelning av bredbandsstödsansökningar för utlysningsperioden 2021.

Samtliga beslut om bredbandsstöd 2021 fattade

Sammanlagt hölls fyra beslutsomgångar om bredbandsstöd 2021. Under 2021 utlyste PTS totalt 1 532 000 000 kr i tre utlysningsområden. Efter den sista beslutsomgången 2021-12-07 återstod av årets tillgängliga medel ca 2000 kronor som inte kunde tilldelas till något projekt. I övrigt fördelades alla medel som PTS fått i uppdrag att tilldela under 2021. Samtliga regioner fick ta del av stödet.

I samband med det sista beslutstillfället fattade även PTS avslagsbeslut för resterande projekt som har ansökt om stödmedel under 2021. Samtliga berörda aktörer har fått ta del av sina beslut i PTS Portal.

För en överblick över beslutstillfällena, summan utbetalade medel samt antalet bifall, avslagsbeslut och avskrivningsbeslut se tabell nedan. Längst ned på den här sidan hittar du en pdf-fil med en sammanställning av vilka projekt som hittills har tilldelats stödmedel under 2021.

 

Antal bifallsbeslut

Antal avslagsbeslut

Antal avskrivningsbeslut

Totalt beviljade medel

Beslutstillfälle 1 2021-09-08

/

3

2

/

Beslutstillfälle 2 2021-10-27

257

30

43

728 930 970

Beslutstillfälle 3 2021-11-04

168

1

/

798 763 705

Beslutstillfälle 4 2021-12-06

3

1 310

/

4 303 389

Totalt

428

1 344

45

1 531 998 064

När får vi våra pengar?

Efter att ett bifallsbeslut har fattats kommer utbetalningarna för de beviljade utbyggnadsprojekten att administreras och inom ett par veckors tid kommer aktörerna att tilldelats stödmedel för de utbyggnadsprojekt som har beviljats stöd. Utbetalningarna sker kopplat till utbyggnadsprojekten, inte aktören. Det innebär att en aktör kan få utbetalningar vid flera olika tillfällen, om ansökan innehåller flera projekt som blir beviljade stödmedel.

Delar av stödet år 2021 är EU finansierat

En del av det bredbandsstöd som fördelas under 2021 kommer EU-finansieras. I bifallsbeslutet framgår det om det stöd som ett projekt tilldelats har EU-finansierats. De stödmottagare som får EU-finansierat bredbandsstöd har en skyldighet att framhålla och synliggöra att finansieringen kommer från EU. Här läser du mer om vad som gäller vid kommunikation kring ett EU finansierat projekt EU finansierat bredbandsstöd | PTS.

Hur går handläggningen till?

Inledningsvis granskar PTS om den sökande aktören uppfyller kraven för att få ansöka om stöd och att PTS krav på en stödansökan uppfylls. Här kontrolleras bland annat aktörens juridiska och ekonomiska ställning och tidigare erfarenhet av bredbandsutbyggnad. När själva stödansökningar har bedömts påbörjas granskningen av de utbyggnadsprojekt som ingår i ansökningarna.

PTS tilldelar stöd till de utbyggnadsprojekt som uppfyller alla krav och har lägst genomsnittligt stödbelopp per byggnad, efter avdrag för prioriterade byggnader. Projekt inom respektive landsdel (Norrland, Svealand och Götaland) konkurrerar med varandra tills dess att tillgängliga medel för landsdelen är fördelade. Om det blir stödmedel över i en landsdel summeras dessa till en så kallad nationell pott och alla projekt som ännu inte beviljats stöd konkurrerar i stället med varandra nationellt om de kvarvarande medlen.

Sammanställning av bifallsbeslut

Excel-format

Klicka här för att se en sammanställning av samtliga bifallsbeslut Excel

Klicka här för att se en sammanställning av stödbelopp i kronor per kommun och län Excel

PDF-format

Klicka här för att se en sammanställning av samtliga bifallsbeslut  hela landet pdf

Klicka här för att se en sammanställning av samtliga bifallsbeslut per län pdf

Klicka här för att se en sammanställning av stödbelopp i kronor per kommun pdf

Klicka här för att se en sammanställning av stödbelopp i kronor per län pdf