Avgifter för anmälningspliktig verksamhet

Den som bedriver anmälningspliktig verksamhet är skyldig att betala vissa avgifter. Vilka avgifterna är framgår av PTS avgiftsföreskrifter samt i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet.

PTS löpande arbete finansieras av avgifter som tas ut av operatörer samt företag och personer som har tillstånd som PTS har tillsyn över, exempelvis tillstånd för olika typer av radioanvändning.

Avgifter som ska betalas är:

  • Årlig avgift för tillsyn enligt lagen om elektronisk kommunikation (2022:482).
  • Årlig avgift för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation, så kallad beredskapsavgift.
  • Årlig avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen (2016:392) så kallad RED-avgift.
  • Årlig avgift för tvistlösning och tillsyn enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (2016:534).
  • Första året som anmäld ska även en handläggningsavgift på 1000 kr betalas.

Vad avgiften baseras på

För anmälningspliktig verksamhet beror avgiftens storlek på den omsättning som aktören har redovisat. Anmälda aktörer är skyldiga att lämna uppgifter till PTS om årsomsättning, exempelvis via undersökningen Svensk Telekommarknad som skickas ut i början av varje år. Med årsomsättning avses omsättningen under närmast föregående räkenskapsår i den verksamhet som omfattas av anmälningsplikt enligt 2 kap. 1 § lagen om elektronisk kommunikation (LEK). 

Läs mer om hur PTS ser på vissa specifika intäktsposter och anmälningsplikt.

Frågor/kontakt: anmalningsplikt@pts.se.