Dokument

Senast publicerade dokument.


14 oktober 2016


10 oktober 2016


6 oktober 2016


3 oktober 2016


PTS har för avsikt att ändra de befintliga nödsamtalsföreskrifterna (PTSFS 2008:2) med hänsyn till kommande eCall-införande inom EU under 2018.

27 september 2016


PTS har för avsikt att ändra de befintliga nödsamtalsföreskrifterna (PTSFS 2008:2) med hänsyn till kommande eCall-införande inom EU under 2018.

27 september 2016


21 september 2016


21 september 2016


14 september 2016


14 september 2016


14 september 2016


14 september 2016


Inom Post- och telestyrelsens (PTS) uppdrag att förvalta spektrum har PTS visionen att samhällsnyttan av radiospektrum i Sverige är maximerad över tid (Spektrumstrategin, PTS-ER-2014:16).

9 september 2016


En studie utförd av Aalborgs universitet som beställts av Nordiska ministerrådet och regleringsmyndigheterna i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

5 september 2016


2 september 2016


31 augusti 2016


Den 1 juli 2016 började Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (eIDAS-förordningen) att gälla i Sverige.

30 augusti 2016


30 augusti 2016


23 augusti 2016


23 augusti 2016