Remissvar


18 januari 2021


PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområden lämnat synpunkter på utredningen som avser de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter på området för elektronisk kommunikation.

16 oktober 2020


PTS tillstyrker flera av utredningens framtagna förslag, i vissa fall med nedan angivna synpunkter.

28 juli 2020


PTS remissvar avseende Elsäkerhetsverkets hemställan om ändring av lag och förordning.

16 juli 2020


PTS tillstyrker, utifrån de aspekter myndigheten har att beakta, huvuddelen av förslagen i betänkandet. Myndigheten önskar dock, utifrån myndighetens uppdrag inom postområdet, framföra vissa synpunkter.

25 juni 2020


PTS har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Kommunutredningen.

25 juni 2020


22 juni 2020


Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet.

18 maj 2020


8 maj 2020


30 april 2020


8 april 2020


PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde inga synpunkter med anledning av betänkandet.

27 februari 2020


29 november 2019


Med utgångspunkt i myndighetens verksamhetsområde lämnar PTS synpunkter på en moderniserad radio- och tv-lag (SOU 2019:39).

15 november 2019


Post- och telestyrelsen (PTS) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat slutbetänkande.

16 oktober 2019


Remissvar avseende Kungliga bibliotekets rapport Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi (Ku2019/00550/KO)

10 oktober 2019


Remissvar avseende betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)

5 juni 2019


24 april 2019


Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

1 april 2019


20 december 2018