Remissvar


18 oktober 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


PTS remissvar på delbetänkandet av utredningen om betrodda tjänster.

5 juli 2021


PTS yttrande avseende betänkandet Struktur för ökad motståndskraft.

30 juni 2021


12 maj 2021


22 mars 2021


19 mars 2021


Remissvar från Post- och telestyrelsen på Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037.

20 januari 2021


18 januari 2021


PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde inga synpunkter med anledning av vad som föreslås i remissen.

14 januari 2021


PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområden lämnat synpunkter på utredningen som avser de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter på området för elektronisk kommunikation.

16 oktober 2020


PTS tillstyrker flera av utredningens framtagna förslag, i vissa fall med nedan angivna synpunkter.

28 juli 2020


PTS remissvar avseende Elsäkerhetsverkets hemställan om ändring av lag och förordning.

16 juli 2020


PTS tillstyrker, utifrån de aspekter myndigheten har att beakta, huvuddelen av förslagen i betänkandet. Myndigheten önskar dock, utifrån myndighetens uppdrag inom postområdet, framföra vissa synpunkter.

25 juni 2020


PTS har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Kommunutredningen.

25 juni 2020


22 juni 2020