Remissvar


25 januari 2022


19 januari 2022


22 december 2021


15 december 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


18 oktober 2021


PTS remissvar på delbetänkandet av utredningen om betrodda tjänster.

5 juli 2021


PTS yttrande avseende betänkandet Struktur för ökad motståndskraft.

30 juni 2021


23 juni 2021


12 maj 2021


22 mars 2021


19 mars 2021


Remissvar från Post- och telestyrelsen på Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037.

20 januari 2021


18 januari 2021


PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde inga synpunkter med anledning av vad som föreslås i remissen.

14 januari 2021


PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområden lämnat synpunkter på utredningen som avser de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter på området för elektronisk kommunikation.

16 oktober 2020