Radio


En aktör som bygger bredband med pengar från PTS bredbandsstöd kan ansöka om att slutföra projektet senare än efter tre år. Det ska då finnas särskilda skäl som PTS bedömer i det enskilda fallet.

20 november 2023


Lämna synpunkter på PTS förslag till vägledning om åtgärder för att minska problemen med manipulerade telefonnummer. Svara senast den 19 oktober 2023.

28 september 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) har utarbetat ett förslag på teknisk vägledning för spektrumeffektiv tilldelning för fast radio (radiolänk) i frekvensband över 6 GHz avseende de tekniska förutsättningarna för tillstånd. Nu finns möjlighet att lämna återkoppling på förslaget senast den 8 september 2023.

7 augusti 2023


Genom detta samråd ger PTS marknadens aktörer och övriga intressenter möjlighet att lämna synpunkter på den bifogade utkastet till marknadsanalys.

12 juni 2023


PTS remitterar nu förslag till nya/reviderade föreskrifter om nummertillstånd. Yttranden över förslaget ska ha inkommit till PTS skriftligen senast den 1 mars 2023.

30 januari 2023


Besvara samrådet senast den 27 februari.

27 januari 2023


Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen marknadsreglering@pts.se, senast den 1 februari 2023.

9 januari 2023


PTS har inlett ett arbete med att ta fram en ny långsiktig strategi för myndighetens spektrumförvaltning. Nu efterfrågar PTS synpunkter och förslag som kan bidra i arbetet.

7 oktober 2022


5 oktober 2022


PTS har tagit fram förslag till nya föreskrifter om säkerhetsskydd, som är planerade att träda i kraft den 1 januari 2023. Nu finns möjlighet lämna synpunkter på PTS förslag.

23 september 2022