Remissvar - Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning