Få brev och paket

I PTS allmänna råd (PTSFS 2008:6) finns övergripande riktlinjer för hur utdelningen av post till mottagarna ska gå till.

PostNord har bland annat i uppdrag att dela ut post till alla mottagare oavsett var de bor. För att detta ska kunna göras till rimliga kostnader krävs att:

  • PostNord, fastighetsägare och postmottagare samarbetar.
  • PostNord har en så effektivutdelningsorganisation som möjligt. Därför kan de inte alltid ta hänsyn till individuella önskemål om hur utdelningen ska gå till.
  • Att PostNord i god tid upplyser mottagarna och andra berörda parter om planerade förändringar i utdelningstjänsten.

Om parterna inte kan komma överens, kan följden ytterst bli att mottagaren får hämta ut sina försändelser på något av PostNords utlämningsställen, till exempel brevbärarkontoret.

Frågor och svar om utdelning av post

arrow Varför händer det att jag får mina grannars post eller att brev till mig inte kommer fram?

Orsaken kan vara att adressat, gata eller nummer förväxlas då brevbäraren sorterar sin post inför utdelningsrundan. Om det finns fler än en postoperatör där du bor, försök kontrollera vilken av dem som har delat ut försändelsen (med hjälp av eventuell stämpel och frankering eller genom att kontakta avsändaren). Du bör kontakta ansvarig postoperatörs kundservice eller ditt lokala utdelningskontor och påtala problemet.

arrow Jag har flyttat/bytt utdelningsadress men har nu upptäckt att vissa brev inte når mig på min nya adress.

När du flyttar bör du göra en anmälan om ändrad folkbokföringsadress till Skatteverket. Mer information om detta hittar du på Skatteverkets webbplats.

Den vanligaste orsaken till att brev inte kommer fram till den nya adressen är att man under eftersändningstiden glömt att informera avsändaren om att man har ny adress. Det är endast vissa myndigheter som automatiskt får tillgång till de nya adressuppgifterna. När eftersändningstiden upphört, får postoperatören ingen mer information från Svensk Adressändring AB (SvAAB) om vart ett brev med den gamla adressen ska skickas. Brevet återsänds därför till avsändaren och om någon sådan inte anges ska den skickas till PTS enhet för saknade brev. Läs mer under Adressändring och eftersändning

arrow Får brevbäraren lämna post i trapphuset?

Brevbäraren får inte dela ut en försändelse om brevbäraren inte vet var adressaten bor. Obeställbara försändelser ska returneras till avsändaren eller, i de fall dennes adress är okänd, till PTS enhet för saknade brev.

arrow Får Postnord bestämma var min postlåda ska stå?

Riktlinjerna för hur Postnord ska bedriva sin utdelningsverksamhet återfinns i PTS allmänna råd. Detta innebär att Postnord kan anvisa en plats för var postlådan ska stå om detta bedöms nödvändigt för att underlätta utdelningsverksamheten. På landsbygden är det brukligt att postlådor placeras i postlådesamlingar i direkt anslutning till lantbrevbärarens färdväg och inte vid tomtgränsen. 

Som framgår är det viktigt att stämma av placeringen med sitt lokala brevbärarkontor innan man sätter upp en ny låda eller flyttar en gammal.

Om man som postmottagare har synpunkter på hur Postnord efterlever de allmänna råden kan man få sin sak prövad i Rådet för utdelningsfrågor, som är en central instans inom PostNord. I den här typen av ärenden bedömer rådet för utdelningsfrågor om det i det enskilda fallet kan anses motiverat med flytt av postmottagarens postlåda. Läs mer om Rådet för utdelningsfrågor.

arrow Varför måste jag flytta min låda när den förre fastighetsägaren fick sin post utdelad vid tomtgränsen?

Det kan bero på att den tidigare adressaten på grund av ålder eller sjukdom hade rätt till utsträckt service av lantbrevbäraren. I andra fall kan PostNord tidigare rutinmässigt ha tillhandahållit ”överservice”, det vill säga hushållet har fått posten utdelad vid tomtgräns trots att varken kraven i utdelningspolicyn varit uppfyllda eller att det funnits grund för utsträckt service. En striktare och enhetligare tillämpning av utdelningspolicyn kan därför ha genomdrivits i samband med ägarbytet.

arrow Vad ska jag göra om jag på grund av funktionshinder eller hög ålder inte kan hämta min post själv?

Äldre och funktionshindrade i glesbygd har rätt till så kallad utsträckt service som innebär att lantbrevbäraren delar ut posten i direkt anslutning till bostaden om det inte finns någon annan i hushållet som kan hämta den. Staten ersätter PostNord för denna merkostnad. Den som anser sig vara i behov av utsträckt service kan behöva visa upp någon form av medicinskt intyg för PostNord. Läs mer på sidan Utdelning i tätort.

arrow Kan jag kräva att få min post i brevinkastet trots att man installerat fastighetsboxar i huset?

Om fastighetsboxar har installerats i huset kan inte en eller några mottagare kräva att Postnord ska dela ut deras post i brevinkastet.

arrow Vad ska jag göra om jag inte får min post?

Om du är missnöjd med en postoperatörs service ska du i första hand vända dig till operatören. Läs mer på sidan Anmälan om klagomål på postoperatör.