Utdelning utanför tätort

Utdelning av postförsändelser utanför tätort ska ske i postanordning placerad efter tillhandahållarens (Postnord) färdväg längs med huvudväg eller sidoväg.

Utanför tätort ska posten delas ut i postanordning, som bör placeras på en plats för postmottagning längs med tillhandahållarens färdväg. Med plats för postmottagning avses plats där en eller flera postanordningar är placerade.

  • Avståndet mellan platser för postmottagning bör utanför tätort vara minst 200 meter.
  • Tillhandahållaren planerar och bestämmer brevbärarens utdelningsrunda.
  • Utdelning till postmottagare utanför tätort och med adressplats mindre än 200 meter från huvudvägen ska ske i postanordning längs med huvudvägen. Med huvudväg avses väg som binder samman tätorter och småorter.
  • Utdelning längs med sidoväg ska ske när det finns minst två postanordningar som brukas stadigvarande per kilometer sidoväg. Med sidoväg avses avtagsväg från huvudväg.

arrow Utdelningsuppehåll

I postoperatörens (PostNords) skyldighet att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst enligt postlagen ingår att dela ut försändelser till postmottagare. För att det ska gå att genomföra i praktiken till rimliga kostnader krävs att postoperatören, fastighetsägarna och postmottagarna samarbetar. Det är ofrånkomligt att postoperatören – som ska tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst – måste standardisera sin utdelningstjänst och att hänsyn inte alltid kan tas till fastighetsägarnas och postmottagarnas individuella önskemål om hur försändelser ska delas ut.

Om postoperatören, fastighetsägaren och postmottagaren inte kan nå samförstånd kan följden ytterst bli att de postmottagare som är bosatta på fastigheten komma att hänvisas till att hämta sina försändelser på utlämningsställe som postoperatören anvisar. Alla förändringar i utdelningstjänsten förutsätter att postoperatören i god tid upplyser postmottagarna och andra berörda parter om planerade förändringar.

arrow Vad kan jag göra för att förhindra utdelningsuppehåll?

Som postmottagare i flerfamiljshus bör du ta kontakt med din hyresvärd respektive styrelse (om du bor i bostadsrätt) för att säkerställa att en dialog med PostNord påbörjas.

Som fastighetsägare bör du i första hand föra en dialog med ditt lokala brevbärarkontor. Är det av någon anledning inte möjligt bör du ta kontakt med PostNord centralt genom Rådet för utdelningsfrågor

arrow Kompletterande postservice

Postnord ska på begäran av mottagare tillhandahålla kompletterande postservice vid mottagarens postanordning i samband med den ordinarie postutdelningen i områden med långa avstånd från adressplats till expeditions- och inlämningsställe. Kompletterande postservice ska innefatta insamling och utlämning av rekommenderade försändelser och paket samt utlämning av förbetalt porto.

Mottagaren ska även kunna beställa kompletterande postservice vid sin adressplats enligt följande:

  • Där avståndet mellan adressplats och brevbärarens färdväg är högst 200 meter ska kompletterande postservice vid adressplats erbjudas två tillfällen per vecka.

Där avståndet mellan adressplats och brevbärarens färdväg är mellan 200 meter och 1 000 meter ska kompletterande postservice vid adressplats erbjudas ett tillfälle per vecka