Utdelning utanför tätort

Utanför tätort bör enligt PTS allmänna råd (PTSFS 2008:6) posten delas ut i postlådor, som vanligtvis placeras i särskilda lådsamlingar utmed brevbärarens färdväg.

Utanför tätort bör enligt PTS allmänna råd (PTSFS 2008:6) posten delas ut i postlådor, som vanligtvis placeras i särskilda lådsamlingar utmed brevbärarens färdväg.

  • PostNord får anvisa var lådsamlingen ska placeras.
  • Avståndet mellan lådsamlingar bör som huvudregel vara minst 200 meter.
  • När antalet postmottagare uppgår till minst 50 stycken kan lådsamlingarna placeras tätare.
  • PostNord planerar och bestämmer brevbärarens utdelningsrunda.
  • Postmottagare som bor mindre än 200 meter in på en sidoväg sett från brevbärarens huvudväg får normalt posten utdelad i en lådsamling utmed huvudvägen.
  • Brevbäraren bör dela ut försändelser längs sidoväg om det finns minst två postmottagare som är stadigvarande bosatta eller verksamma per kilometer sidoväg. Därefter vänder hen tillbaka till huvudvägen.
  • Med huvud- och sidoväg avses en väg som är öppen och farbar året om.
  • PostNord får avvika från det som anges ovan då det gäller utdelning till säsongsboende men bör i sådana fall offentliggöra undantagen.

arrow Utdelningsuppehåll

I postoperatörens (PostNords) skyldighet att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst enligt postlagen ingår att dela ut försändelser till postmottagare. För att det ska gå att genomföra i praktiken till rimliga kostnader krävs att postoperatören, fastighetsägarna och postmottagarna samarbetar. Det är ofrånkomligt att postoperatören – som ska tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst – måste standardisera sin utdelningstjänst och att hänsyn inte alltid kan tas till fastighetsägarnas och postmottagarnas individuella önskemål om hur försändelser ska delas ut.

Om postoperatören, fastighetsägaren och postmottagaren inte kan nå samförstånd kan följden ytterst bli att de postmottagare som är bosatta på fastigheten komma att hänvisas till att hämta sina försändelser på utlämningsställe som postoperatören anvisar. Alla förändringar i utdelningstjänsten förutsätter att postoperatören i god tid upplyser postmottagarna och andra berörda parter om planerade förändringar.

arrow Vad kan jag göra för att förhindra utdelningsuppehåll?

Som postmottagare i flerfamiljshus bör du ta kontakt med din hyresvärd respektive styrelse (om du bor i bostadsrätt) för att säkerställa att en dialog med PostNord påbörjas.

Som fastighetsägare bör du i första hand föra en dialog med ditt lokala brevbärarkontor. Är det av någon anledning inte möjligt bör du ta kontakt med PostNord centralt genom Rådet för utdelningsfrågor. Postmottagare som har synpunkter på PostNords efterlevnad av riktlinjerna (PTSFS 2008:6) kan få sin sak prövad av rådet.

arrow Värdeförmedling

Med värdeförmedling avses in- och utlämning av rekommenderade försändelser och paket inklusive postförskott samt försäljning av frimärken.

Värdeförmedling sker normalt vid Postens serviceställen eller i anslutning till den ordinarie postutdelningen. I det senare fallet bör värdeförmedling ske dagligen vid respektive postmottagares postlåda. När värdeförmedling tillhandahålls i anslutning till den ordinarie postutdelningen bör mottagare dessutom kunna beställa värdeförmedling enligt följande:

  • Mottagare som bor högst 200 meter från huvudvägen bör kunna beställa värdeförmedling i anslutning till bostaden upp till två gånger per vecka.
  • Mottagare som bor 200 – 1000 meter från huvudvägen bör kunna beställa värdeförmedling i anslutning till bostaden upp till en gång per vecka.

Mottagare som bor mer än 1000 meter från huvudvägen samt säsongsboende bör få värdeförmedling vid postlådan vid brevbärarens färdväg.