Utdelning i tätort

Här hittar du definitioner i samband med utdelning i tätort.

arrow Utdelning i tätort

Med tätort avses en ort:

  • med minst 200 avlämningsställen,
  • där avståndet mellan husen normalt inte överstiger 200 meter,
  • där vägarna är öppna och farbara hela året,
  • där vägarna är försedda med skyltar med gatunamn och gatunummer.

I tätort bör försändelser delas ut i enlighet med vad som anges nedan. Försändelse som till exempel på grund av sin storlek inte får plats i postlåda eller brevinkast hämtas vanligtvis hos postombud efter det att mottagaren aviserats.

arrow Utdelning i villaområden

Med villa avses:

  • ett friliggande hus,
  • en fastighet med högst tre avlämningsställen per uppgång eller entré,
  • rad- och kedjehus.

I villaområden bör försändelser delas ut i postlådor som monteras i lådsamlingar eller vid tomtgränsen.

arrow Utdelning i flerfamiljshus

Med flerfamiljshus avses ett hus med minst fyra avlämningsställen per uppgång eller entré.

Enligt PTS allmänna råd bör försändelser i flerfamiljshus som huvudregel delas ut i fastighetsbox inomhus i entréplan eller utomhus. Där fastighetsbox är installerad bör samliga mottagare i fastigheten få posten utdelad i boxanläggningen. I flerfamiljshus där det inte finns fastighetsboxar bör försändelser delas ut i postinlägg i lägenhetsdörrar.

Frågor och svar om fastighetsboxar

arrow Undantag vid utdelning i tätort

Postmottagare som är över 80 år eller som är funktionshindrade kan begära att få sin post vid tomtgränsen, i postinlägg eller på annat sätt i anslutning till bostaden. Posten kan kräva läkarintyg eller motsvarande för att styrka funktionshinder (om man är under 80 år). En förutsättning för att få extra service är att alla i hushållet uppfyller kraven, det vill säga hög ålder eller funktionsnedsättning. PostNord bör löpande hålla andra postoperatörer i området informerade om vilka hushåll som får extra service.

arrow Utdelning i postbox

Postbox är en särskild form av utdelning som PostNord erbjuder företag, organisationer och andra juridiska personer på kommersiella grunder. PostNord har sålunda ingen skyldighet att tillhandahålla postboxar och uthyrningen omfattas inte av någon prisreglering, det vill säga fri prissättning råder. Mottagaren får hyra en egen postbox till vilken en särskild postadress är kopplad och mottagaren vet vilken tid posten kan hämtas. Postboxverksamhet räknas inte som postverksamhet och faller därför inte under PTS tillsyn.

arrow Utdelningsuppehåll

I postoperatörens (PostNords) skyldighet att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst enligt postlagen ingår att dela ut försändelser till postmottagare. För att det ska gå att genomföra i praktiken till rimliga kostnader krävs att postoperatören, fastighetsägarna och postmottagarna samarbetar. Det är ofrånkomligt att postoperatören – som ska tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst – måste standardisera sin utdelningstjänst och att hänsyn inte alltid kan tas till fastighetsägarnas och postmottagarnas individuella önskemål om hur försändelser ska delas ut.

Om postoperatören, fastighetsägaren och postmottagaren inte kan nå samförstånd kan följden ytterst bli att de postmottagare som är bosatta på fastigheten komma att hänvisas till att hämta sina försändelser på utlämningsställe som postoperatören anvisar. Alla förändringar i utdelningstjänsten förutsätter att postoperatören i god tid upplyser postmottagarna och andra berörda parter om planerade förändringar.

arrow Vad kan jag göra för att förhindra utdelningsuppehåll?

Som postmottagare i flerfamiljshus bör du ta kontakt med din hyresvärd respektive styrelse (om du bor i bostadsrätt) för att säkerställa att en dialog med PostNord påbörjas.

Som fastighetsägare bör du i första hand föra en dialog med ditt lokala brevbärarkontor. Är det av någon anledning inte möjligt bör du ta kontakt med PostNord centralt genom Rådet för utdelningsfrågor. Postmottagare som har synpunkter på PostNords efterlevnad av riktlinjerna (PTSFS 2008:6) kan få sin sak prövad av rådet.